27 de juny 2013

CALENDARI ESCOLAR 2013-14


DOCV Nº 7053 / 25.06.2013 pàgines. 18828 i 18829

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014. [2013/6678]


L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyaments d’idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General de Centres i Personal Docent, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat pel Decret 190/2012, de 21 de desembre, resolc:

Primer

Les activitats escolars del curs acadèmic 2013-2014 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 9 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014.

2. En Educació Secundària Obligatòria, s’iniciaran el 16 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014.

3. En Batxillerat, s’iniciaran el 16 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014.

4. En el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 24 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014.

5. En el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 16 de setembre de 2013 i finalitzaran el 10 de juny de 2014.

6. En ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones adultes, començaran el 23 de setembre de 2013 i finalitzaran el 20 de juny de 2014.


Segon

1. L’alumnat que curse primer o segon curs d’Educació Secundària Obligatòria en centres que, de manera provisional, impartisquen estes ensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l’apartat anterior.

2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte el que preveu la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

3. Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del consell escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.

4. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial, tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta completa, això sense perjuí que, quan un alumne estiga en condicions d’obtindre el títol, s’aplique el que establix el punt tercer 5 d’esta resolució.


Tercer

1. En el present curs escolar, les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 849 i 862 hores lectives.

2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’estar entre les 1.010 i 1.025 hores lectives.

3. En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.

4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents.

5. Les activitats d’avaluació de l’alumnat de segon curs del Batxillerat, incloent-hi aquelles activitats de l’alumnat que curse simultàniament sext curs d’ensenyances professionals de música o de dansa, o de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional, es programaran en els centres segons les necessitats derivades de la inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.

6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i superiors de Disseny, les escoles oficials d’idiomes i les escoles superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor.


Quart

Els períodes de vacacions del curs 2013-2014 seran els següents:

1. Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2013 al 6 de gener de 2014, ambdós inclosos.

2. Vacacions de Pasqua: del 17 al 28 d’abril de 2014, ambdós inclosos.


Quint

Durant este curs escolar seran festius els dies següents:

– 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana

– 1 de novembre, dia de Tots Sants

– 6 de desembre, dia de la Constitució

– 19 de març, Sant Josep

– 1 de maig, Festa del Treball


Sext

Les proves extraordinàries del curs 2012-2013 del mes de setembre hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 9 de setembre de 2013, data en què, com a màxim, s’entregaran les qualificacions d’estes.

València, 20 de juny de 2013.– El director general de Centres i Personal Docent:

Santiago Martí Alepuz.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes