21 de jul. 2010

CALENDARI ESCOLAR 2010-11Conselleria d’Educació (DOC nº 6261, 6/05/2010 -18080)

RESOLUCIÓ de 22 d’abril del 2010, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2010/2011. [2010/4854]

L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d’Idiomes.

L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, resolc:


Primer
Les activitats escolars del curs acadèmic 2010/2011 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars començaran el 9 de setembre del 2010 i acabaran el 23 de juny del 2011.

En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s’iniciaran el 15 de setembre del 2010 i finalitzaran el 23 de juny del 2011.

En Ensenyances Artístiques, d’Idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 27 de setembre del 2010 i finalitzaran el 17 de juny del 2011.


Segon
L’alumnat que curse primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en un centre que, de forma provisional, impartisca estes ensenyances acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l’apartat anterior.

L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.


Tercer
En el present curs escolar les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 862 i 872 hores lectives.

En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.021 i 1.033 hores lectives.

En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.

Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents.

Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.

Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles oficials d’Idiomes i les escoles Superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor.

Quart
Els períodes de vacacions del curs 2010/2011 seran els següents:

Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre del 2010 al 6 de gener del 2011, ambdós inclusivament.

Vacacions de Pasqua: des del dijous 21 d’abril al dilluns 2 de maig del 2011, ambdós inclusivament.

Quint
Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:

12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
1 de novembre, Dia de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
7 de desembre
8 de desembre, Immaculada Concepció


Sext
Les proves extraordinàries de setembre hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 7 de setembre del 2010, data en què s’entregaran les qualificacions de les mateixes.

València, 22 d’abril del 2010.–
El director general d’Ordenació i Centres Docents: Rafael Carbonell Peris.Calendari Escolar de l'STPV

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes