11 de febr. 2015

UNITAT 9.- ELS INDICADORS ECONÒMICS (1BAH)


La macroeconomia estudia el comportament de tota l'economia en general. Les variables crítiques al voltant de les quals gira l'economia són el creixement econòmic, l'evolució dels preus i els nivells d'ocupació. Els indicadors econòmics que informen sobre l'evolució d'aquestes variables són el Producte Interior Brut (PIB), l'Índex de Preus del Consum (IPC) i les taxes d'activitat, atur i ocupació.

En una economia de mercat, les empreses ajusten la seua producció al que els agents econòmics estan disposats a gastar, de manera que el PIB mesura el valor de tots els béns i serveis finals produïts o adquirits pels diferents agents econòmics d'un país. És possible calcular el PIB des de tres vies diferents: mitjançant la despesa dels seus habitants en béns i serveis finals, la suma dels ingressos d'aquests habitants o el valor afegit atorgat per les empreses als seus productes. Atès que, en major o menor mesura, l'economia està subjecta a processos inflacionistes, caldrà eliminar l'efecte de la inflació per a realitzar comparacions vàlides entre els PIB de períodes diferents.

Malgrat les seues bondats, el PIB també presenta limitacions: no comptabilitza operacions il·legals ni serveis gratuïts, no mesura les externalitats, no té en compte la qualitat dels béns i serveis produïts i tampoc mesura la distribució de la riquesa.


Al conjunt d'indicadors econòmics que donen compte de les diferents activitats econòmiques realitzades a l'interior d'un país se li denomina comptabilitat nacional. Altres indicadors econòmics importants a part dels citats són la renda nacional (RN), el Producte Nacional Brut (PNB), el Producte Nacional Net (PNN) i la renda personal disponible (RPD).

La inflació és el creixement generalitzat i continu dels preus d'una economia. Sorgeix d'un excés de demanda o de la pujada dels costos dels recursos que utilitzen les empreses en els seus processos productius. Gràcies a l'IPC podem calcular la taxa d'inflació, que és la variació mesurada en percentatge, experimentada per l'IPC respecte a un període de temps anterior. L'IPC mesura el cost de la vida, és a dir, el que costen els béns i serveis adquirits directament pels consumidors. Com a indicador, l'IPC presenta certes limitacions. No té en compte alguns béns fonamentals, com l'habitatge, ni és capaç de mesurar els increments de qualitat dels béns. A més, es desvirtua la seua interpretació a mesura que s'allunya més en el temps el període de referència, i no està clar fins a quin punt són representatives del total de la població les famílies seleccionades que aporten dades per la seua confecció.

La realitat econòmica del país està determinada per tres factors fonamentals: les pertorbacions externes al mercat, les forces internes del mercat i les polítiques econòmiques.

La macroeconomia s'ocupa de l'economia en el seu conjunt mentre que la microeconomia estudia el comportament de mercats, preus i productes específics.

  El PIB segueix un patró monetari, només té en compte activitats declarades, fa referència únicament al valor dels béns finals i mesura el valor del produït dins de les fronteres d'un país.

Mètodes per calcular el PIB: mètode de la despesa en béns i serveis finals, mètode del valor afegit i mètode dels ingressos o de les rendes.

Deflactar és eliminar l'efecte de la inflació d'una magnitud o valor.

Atenent a la seua funció, hi ha tres tipus d'IPC: general (evolució recent del cost de la vida, en un mes o un any), harmonitzat (comparacions amb altres països de la UE) i subjacent (evolució a llarg termini).

Causes de la inflació: inflació de demanda (amb el seu origen en les empreses, en el sector públic o en les famílies) i inflació de costos (per l'encariment dels recursos naturals, per l'espiral salaris - preus, per l'espiral salaris - salaris, pel poder del mercat i pels tipus d'interès).

La inflació genera una pèrdua de poder adquisitiu que perjudica els treballadors, pensionistes, estalviadors i empreses exportadores de productes nacionals i beneficia deutors, estats i empreses importadores de productes estrangers. I a més genera incertesa.

clica per eixamplar la taula de dades (2014)


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes