2 de gen. 2015

UNITAT 8.- ELS ERRORS DEL MERCAT (1BAH)


• Els sistemes econòmics que basen el seu funcionament en el mercat presenten greus limitacions o errors, de manera que no s'aconsegueix mai la pretesa eficiència. Les principals fallades de mercat són la inestabilitat dels cicles econòmics, l'escassetat de béns no rendibles, les externalitats, la competència imperfecta, la distribució desigual de la renda i la intervenció del sector públic.

• Una fallada és una conseqüència negativa del funcionament del mercat i es produeix quan aquest no és eficient en l'assignació dels recursos disponibles.

• L'economia adopta un comportament cíclic, denominat inestabilitat econòmica, amb fases alternes d'expansió i recessió.

• El mercat no produeix una quantitat suficient de determinats béns encara que existesca demanda d'ells, de tal manera que és el sector públic qui s'encarrega de subministrar.

• La inestabilitat cíclica és el més important de les fallades del mercat perquè afecta directament al nombre i a les característiques dels llocs de treball d'un país.

• En època de recessió el sector públic pot adoptar una d'aquestes dues postures: no intervenir, confiant que el mercat eixirà per si sol de la crisi i l'activitat econòmica torne a expandir-se; o intervenir, consumint o produint béns i serveis.

• El conjunt de mesures i instruments que utilitza l'Estat per intervenir en l'activitat econòmica i tractar d'afavorir la marxa del país s'anomena política econòmica.

• El subministrament de béns i serveis públics es concreta mitjançant producció pròpia (justícia, policia, exèrcit, educació); adquirint a les empreses privades per després distribuir-los gratuïtament entre la població (enllumenat, carreteres, ponts); o subvencionant parcialment la seua adquisició (sanitat, habitatges socials).

• Les externalitats són conseqüències derivades de l'activitat econòmica que afecten persones diferents de les que realitzen l'activitat en qüestió i no tenen reflex en els preus dels béns i serveis produïts.

Cost extern (o externalitat negativa) és el cost d'una activitat econòmica que recau sobre persones diferents de les que realitzen l'activitat en qüestió.

Benefici extern (o externalitat positiva) és el benefici d'una activitat econòmica rebut per persones diferents de les que realitzen l'activitat en qüestió.

La manca de competència, o situació de competència imperfecta, preveu la possibilitat que una o més empreses estiguen en condicions d'influir en major o menor mesura sobre el preu, de manera que com més petit siga el nombre d'empreses existents, més capacitat tindran per influir sobre el preu.

• La renda o nivell d'ingressos condiciona el grau de participació de les persones en el mercat. Aquest només actua eficientment per als que poden pagar els preus dels béns i serveis que produeix.

• L'Estat del Benestar és un cas particular del sistema d'economia mixta que reconeix una sèrie de drets bàsics per a tota la població.

• La Seguretat Social assigna recursos i gestiona les despeses de protecció social. Es finança mitjançant les cotitzacions socials que paguen treballadors i empresaris i els impostos que paguem tots els espanyols.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes