31 de gen. 2016

MAPA COROPLÈTIC DE L'ATUR: EPA 4t 2015Encara que continua la creació d'ocupació, es desaccelera el sector privat. S'aguditza la dualitat laboral, és a dir, empitjoren la qualitat de l'ocupació, la durada de l'atur i la desprotecció del treballadors sense ocupació.


Anàlisi de les dades trimestrals:    Es desaccelera la creació d'ocupació. En el trimestre l'ocupació ha augmentat en 45.500 persones davant de les 65.100 del mateix període de l'any anterior.
    Especialment intensa és la desacceleració de la creació d'ocupació en el sector privat. El creixement de l'ocupació privada en aquest trimestre és menys de la meitat (31.200 davant 63.100) que el corresponent al quart trimestre de l'any anterior, la qual cosa posa de manifest un empitjorament de la tendència de l'ocupació, bé com a resultat de la possible desacceleració de l' economia (encara no es coneixen les dades de la comptabilitat nacional del quart trimestre del 2015), oa causa de la pèrdua d'intensitat en la capacitat de creació d'ocupació per part del sector privat (la taxa de creixement anual no ha deixat de minorar a al llarg dels quatre trimestres del 2015, el que sembla consolidar-se com tendència). El sector públic es comporta de forma contrària, accelerant les taxes de creació d'ocupació que ja arriben al 2,5% anual.
    En termes desestacionalitzats, aquest quart trimestre presenta així mateix un creixement més feble que l'equivalent de l'any anterior (dins d'una senda d'increments intertrimestrals que sembla estabilitzada entre el 0,6 i el 1,0 per cent).
    Atès que la població activa torna a registrar una evolució negativa, amb caigudes de 25.800 persones en el trimestre (enfront d'un augment de 95.200 en el mateix període de 2014), fet que suposa un empitjorament molt rellevant, la desocupació es contreu en 71.300 persones , més del que en realitat augmenta l'ocupació: només sis de cada deu del nombre de persones en què s'ha reduït l'atur en el trimestre ho és per haver trobat feina.
    Pel que fa a la qualitat de l'ocupació, aquest trimestre torna a créixer l'ocupació a temps parcial, de fet la totalitat de l'augment de l'ocupació és de jornada de durada reduïda (93.300), mentre es redueix l'ocupació a jornada completa (47.900) , en un efecte clar de substitució d'un tipus d'ocupació per un altre. I també es redueix, aquest cop per raons clarament estacionals, l'ocupació temporal i augmenta l'ocupació indefinida, si bé aquest, com hem dit, amb un alt contingut de parcialitat de jornada i, correlativament, de limitació d'ingressos.
Anàlisi de les dades anuals:L'any 2015 no és ni de bon tros el de major creació d'ocupació de l'economia espanyola, tot i que sí és el de major reducció de la desocupació, a causa que mai s'havia produït una caiguda tan forta de la població activa (en etapes de creació de ocupació).
També és un any de consolidació d'un model de creació d'ocupació degradat, resultant de l'orientació de totes les reformes aprovades en la passada Legislatura.
    L'ocupació ha crescut en 452.000 persones en termes anuals (un 3,2%). La creació d'ocupació s'ha concentrat en el sector de serveis, mostrant una gran debilitat el sector industrial (24.600 persones, un increment de l'1%).
    D'altra banda, el creixement de l'ocupació és menor entre les dones i en els grups d'edat més joves, que s'estan veient relativament despenjats respecte als de més edat de la creació d'ocupació, tant en aquest quart trimestre com en termes anuals.
    I pel que fa al tipus de contracte, dues de cada tres llocs de treball són temporals. La desproporció relativa és manifesta: l'ocupació indefinida creix al 1,6 per cent, però el temporal ho fa prop del deu per cent (9,5%).
La desocupació s'ha reduït bastant més que el que ha crescut l'ocupació (678.000 enfront de 525.000), a causa de que la població activa, que va començar l'any creixent, ha invertit el seu signe fins a mostrar una evolució creixent negativa (153.200 persones en el conjunt de l'any, pràcticament a parts iguals entre nacionals i estrangers).
No hi ha motiu suficient, doncs, per congratular per una tan elevada reducció de l'atur (la més gran de la sèrie estadística) perquè, en altres etapes de major creació d'ocupació, aquesta es veia acompanyada d'un creixement paral·lel de la població activa. L'actual rècord de caiguda de l'atur passa per el contrari: amb una creació d'ocupació inferior, la població activa es redueix, i això produeix l'efecte aparent que la situació és millor quan no és així.
D'altra banda, continua la tendència a la baixa de la cobertura de les prestacions per desocupació, de manera que l'augment de la proporció d'aturats de llarga durada (dotze mesos o més de recerca activa d'ocupació) i molt llarga durada 24 mesos o més) en la desocupació total se li suma l'increment del nombre d'aquests que no tenen cap tipus d'ingressos. Més informació: 
- Economistas frente a la crisis
- Institut Nacional d'Estadística, INE

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes