26 d’abr. 2015

UNITAT 11.- ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L'EMPRESA (2BAH)Diem que la comptabilitat financera es aquella que aplica una metodologia pròpia per a elaborar una informació quantitativa sobre la riquesa i la renda de l'empresa, a fi de facilitar la presa de decisions als usuaris (externs i interns) de dita informació. Aquesta informació és presenta en forma d´estats financers anuals i intermedis (semestrals, trimestrals,...), els formats dels quals estan normalitzats per les institucions competents, que estan composats fonamentalment pel Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria, segons la legislació mercantil espanyola (Codi de Comerç, TRLSA, Llei de SRL, PGC, etc), a més dels que voluntàriament poden afegir-se com ara l´Estat de Valor Afegit, l´Estat de Tresoreria, l'Informe del Capital Humà, etc.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes