8 de juny 2011

TEMARI GEOGRAFIA SELECTIVITAT P.A.U.


1. Continguts comuns al coneixement geogràfic
- Definició d’un problema referit a un procés geogràfic i formulació d’hipòtesis de treball.
- Anàlisi de les distintes variables ecogeogràfiques que intervenen en els sistemes d’organització territorial per a arribar a una síntesi explicativa.
- Utilització crítica de dades i elaboració d’informacions utilitzant diversos codis comunicatius: verbal, cartogràfic, gràfic i estadístic.
- Correcció en el llenguatge i utilització adequada de la terminologia específica.
- Responsabilitat en l’anàlisi i valoració de les repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional.

2. Espanya a Europa i en el món
- El espai geogràfic: noció i característiques de l’espai geogràfic; elements i instruments d’informació i representació geogràfica; nocions d’anàlisi de localitzacions i distribucions espacials.
- Globalització i diversitat en el món actual: processos de mundialització i desigualtats territorials; classificacions de les àrees geoeconòmiques.
- Espanya a Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics. Polítiques regionals i de cohesió territorial. La posició d’Espanya en la Unió Europea.
- Trets geogràfics essencials d’Espanya: situació geogràfica; contrastos i diversitat interns; posició relativa en el món i en les àrees socioeconòmiques i geopolítiques.
- L’ordenació territorial actual de l’Estat en comunitats autònomes com a resultat de processos i projectes històrics contemporanis. L’espai geogràfic de la Comunitat Valenciana.

3. Naturalesa i medi ambient a Espanya
- Els elements que estructuren el medi físic: les unitats del relleu, els contrastos climàtics, les aigües, les formacions vegetals i els sòls.
- El problema de l’aigua a la Comunitat Valenciana.
- La varietat dels grans conjunts naturals espanyols: identificació dels seus elements geomorfològics, estructurals, climàtics i biogeogràfics.
- Naturalesa i recursos a Espanya: matèries primeres, fonts i recursos energètics.
- Naturalesa i medi ambient: la interacció entre el medi físic i la societat, els problemes mediambientals i les polítiques espanyoles i comunitàries de protecció dels espais naturals, conservació i millora.

4. Territori i activitats econòmiques a Espanya
 - Acció dels factors socioeconòmics al territori espanyol: evolució històrica, panorama actual i perspectives.
- La pluralitat dels espais rurals: transformació i diversificació de les activitats rurals i la seua plasmació en tipologies espacials diverses; les dinàmiques recents del món rural.
- La situació espanyola en el context de la Unió Europea.
- Els recursos marins, l’activitat pesquera i la seua reconversió i l’aqüicultura.
- Els espais industrials. Fonts d’energia i aprofitament energètic. La política territorial de modernització de la indústria i les seues conseqüències. El sector secundari espanyol en el marc europeu.
- Les activitats del sector terciari. El comerç i la xarxa de transports: la vertebració territorial. Els espais d’oci. El turisme.
- El sector primari, la indústria, i el sector terciari a la Comunitat Valenciana. Les repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional.

5. Població, sistema urbà i contrastos regionals a Espanya
- La població espanyola. L’estructura biodemogràfica i laboral. Evolució demogràfica i desigualtats espacials. La importància de la immigració. La població de la Comunitat Valenciana.
- Processos d’urbanització. Morfologia i estructura de les ciutats. Morfologia i estructura de les ciutats de la Comunitat Valenciana. Els sistemes de ciutats i les xarxes de transport. Les activitats i funcions urbanes. L’impacte ambiental.
- Las disparitats regionals i l’ordenació territorial. Les polítiques estatals per a superar els desequilibris regionals.

Font: DOCV nº5806 de 15 de juliol de 2008. Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana. (pàgines 71521-71529)


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes