5 de maig 2010

SELECTIVITAT - P.A.U. 2010 (D.O.C.V. 30/04)Conselleria d’Educació

ORDE 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula en la Comunitat valenciana la prova d’accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. [2010/4773]

El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, establix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Segons l’apartat 2 de l’article 17 del mencionat reial decret, les administracions educatives organitzaran la prova d’accés a la universitat per als alumnes que hagen cursat les ensenyances de Batxillerat regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

A l’efecte que els estudiants puguen realitzar els exercicis previstos sobre les matèries de segon curs de Batxillerat, atenent les opcions programades pels centres en el curs acadèmic, així com establir les normes d’organització de la prova, la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció a les universitats públiques del sistema universitari valencià va aprovar, en la sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2009, proposar per a la seua aprovació la present orde.

Per això, oït el Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, amb un informe previ de les universitats de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, vista la proposta del director general d’Universitat i Estudis Superiors, de data 14 d’abril de 2010, i de conformitat amb esta, en exercici de les atribucions conferides per l’article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
La present orde té com a finalitat el desplegament normatiu, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de la prova d’accés als estudis universitaris regulada en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o títol equivalent a estos efectes, d’acord amb el que establix l’article 38 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Article 2. Convocatòries i continguts de les propostes d’examen
1. En cada curs acadèmic es faran dos convocatòries. En cada una de les convocatòries la prova d’accés serà única. La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària determinarà i farà públiques, en cada curs acadèmic, les dates de les convocatòries. En el curs 2009/2010, tindrà lloc una convocatòria ordinària els dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 2010 i una extraordinària els dies 9, 10, 13 i 14 de setembre de 2010.
2. Els exercicis que componen la prova d’accés hauran de basar-se en les matèries comunes i de modalitat de segon curs de Batxillerat establides en el Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, les quals no hauran d’haver sigut necessàriament cursades per l’estudiant.
3. Els continguts de les propostes d’examen dels exercicis que componen les parts de la prova d’accés als estudis universitaris seran establits per professors dels cossos docents universitaris especialistes en les distintes matèries, designats per les universitats, després de la coordinació prèvia amb els professors del cos d’Ensenyament Secundari.

Article 3. Procediment i dates de matrícula per a la realització de la prova d’accés
Els centres d’ensenyança secundària enviaran a la universitat a què estiguen adscrits una relació certificada on figuren els alumnes que volen presentar-se a la prova d’accés, on s’haurà d’indicar: la nota mitjana de Batxillerat que conste en la documentació oficial, les matèries de segon curs de Batxillerat objecte d’examen tant en la fase general com en la fase específica de la prova, l’idioma estranger (que podrà ser alemany, anglés, francés, italià o portugués), així com les exempcions que hagen pogut ser concedides, per mitjà d’una resolució expressa, i l’historial acadèmic, segons el procediment que establisca cada universitat.
En el curs 2009/2010, els centres enviaran esta informació a les universitats entre els dies 1 a 3 de juny de 2010, ambdós inclosos, i entre els dies 3 i 6 de setembre de 2010.

Article 4. Fases de la prova d’accés
La prova d’accés s’estructurarà en dos parts:
1. La primera, denominada fase general, versarà sobre les matèries comunes del segon curs de Batxillerat i una de les matèries de modalitat, i constarà de cinc exercicis.
2. La segona part, denominada fase específica, de caràcter voluntari, versarà sobre les matèries de modalitat del segon curs de Batxillerat.
En les dos fases de la prova, les matèries d’examen seran les que consten en el Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
Els estudiants que tinguen aprovada la fase general, les qualificacions de la qual tenen validesa indefinida, podran, d’acord amb l’article 15 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, presentar-se, en successives convocatòries, únicament a la fase específica. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents.

Article 5. Exercicis de la fase general
La primera part de la prova, la fase general, estarà composta per cinc exercicis. La duració de cada un dels exercicis serà de 90 minuts i entre cada un n’hi haurà un interval mínim de 45 minuts:
1. Primer exercici: consistirà en el comentari, per escrit, d’un text no especialitzat i de caràcter informatiu o divulgatiu, relacionat amb les capacitats i els continguts de la matèria de llengua castellana i literatura.
En este examen, les preguntes seran plantejades i contestades per escrit en castellà.
2. Segon exercici: versarà sobre les capacitats i els continguts d’una de les matèries següents: història d’Espanya o història de la filosofia, que l’estudiant triarà en el moment de matricular-se en la prova d’accés, i consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagen de ser avaluats.
3. Tercer exercici: examen de llengua estrangera, que tindrà com a objectiu valorar la comprensió oral i lectora i l’expressió oral i escrita d’un dels idiomes següents: alemany, anglés, francés, italià o portugués que l’estudiant triarà en el moment de matricular-se en la prova d’accés. En este examen, les preguntes seran plantejades i contestades per escrit en el mateix idioma, sense ajuda de diccionari ni de cap altre material didàctic. No obstant això, la comprensió i l’expressió oral es valorarà a partir del curs indicat en la disposició transitòria única de la present orde.
4. Quart exercici: versarà sobre els continguts d’una matèria de modalitat de segon de Batxillerat i consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagen de ser avaluats. L’estudiant farà constar, en el moment de la matrícula, l’assignatura de modalitat de segon de Batxillerat de la qual vol examinar-se, siga o no de la seua modalitat de Batxillerat i l’haja cursada o no.
5. Quint exercici: anàlisi i comprensió d’un text en valencià. En este examen, les preguntes seran plantejades i contestades per escrit en valencià.
En totes les assignatures, la proposta d’examen inclourà dos opcions diferenciades perquè els estudiants en desenrotllen una, a elecció seua.

Article 6. Exempció de l’exercici de valencià
1. Quedaran exempts de realitzar l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un text en valencià de la prova d’accés a la universitat, els alumnes que no hagen cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, els alumnes que, a pesar d’haver cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’estos resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, tant en 1r com en 2n de Batxillerat, quedaran exempts de realitzar l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un text en valencià de la prova d’accés a la universitat.
3. Correspon al centre d’ensenyança secundària, al procedir a la matriculació dels estudiants en la prova d’accés a la universitat, certificar que concorre alguna de les causes dels dos apartats anteriors que donen lloc a l’exempció.

Article 7. Exercicis de la fase específica de la prova d’accés
1. La segona part de la prova d’accés, la fase específica, és voluntària i en esta l’estudiant podrà examinar-se de les matèries de modalitat de segon curs de Batxillerat que trie en el moment de matricular-se en la prova d’accés, les haja cursades o no, que no siguen la matèria de modalitat de la qual s’ha examinat en la fase general.
2. Tots els exàmens de les matèries de la fase específica tindran una duració de 90 minuts, entre cada un n’hi haurà un interval mínim de 45 minuts i, en totes estes, la proposta d’examen inclourà dos opcions diferenciades perquè els estudiants en desenrotllen una, a elecció seua.

Article 8. Reclamació sobre les qualificacions obtingudes i sol•licitud de segona correcció dels exercicis de la prova d’accés
1. Contra la qualificació atorgada pel tribunal després de la realització de les proves, l’alumne podrà optar, per a cada una de les assignatures, entre sol•licitar la segona correcció dels exercicis per un segon corrector en els termes assenyalats en l’article 18 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, o formular reclamació davant de la Comissió Gestora de la prova d’accés a la universitat. La sol•licitud de reclamació en una assignatura exclou la possibilitat de segona correcció en esta, per la qual cosa, en el cas que es plantegen les dos, només s’admetrà a tràmit la reclamació davant de la Comissió Gestora.
2. La reclamació davant de la Comissió Gestora serà presentada a la universitat on va realitzar la prova d’accés, en el termini de tres dies hàbils des que es faça pública la qualificació de l’exercici sobre el qual es reclama. El president del tribunal informarà sobre la procedència del que s’ha sol•licitat i ho elevarà a la Comissió Gestora, la qual resoldrà. La resolució de la Comissió Gestora esgota la via administrativa.
3. Els exercicis sobre els quals s’haja fet una petició de segona correcció seran corregits per un professor diferent del que haja fet la primera correcció. La qualificació serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les dos correccions. Si hi ha una diferència de dos o més punts entre les qualificacions de les dos correccions, un tribunal distint farà, d’ofici, una tercera correcció. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres correccions.
4. Contra la qualificació dels exercicis que resulte després del procés de segona correcció establit en el punt primer i tercer d’este apartat, l’estudiant podrà formular reclamació davant de la Comissió Gestora en la forma establida en l’apartat segon. L’estudiant podrà veure l’examen corregit després de la segona correcció en un termini de cinc dies.
5. Les sol•licituds de segona correcció hauran d’anar acompanyades de la corresponent targeta que continga la qualificació definitiva de la prova d’accés. No s’admetrà a tràmit cap sol•licitud de segona correcció en què no aporte la targeta.
6. La resolució de les segones correccions o de les reclamacions es notificarà als interessats als servicis d’alumnat de les universitats públiques o als centres de secundària que els corresponga.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Càlcul de la nota mitjana de Batxillerat
Per a calcular la nota mitjana dels dos cursos de Batxillerat, que estarà expressada amb dos xifres decimals, caldrà atindre’s al que establix l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Segona. Estudiants de sistemes educatius anteriors a la Llei 2/2006,de 3 de maig, d’Educació
1. Els estudiants que tinguen aprovat el Batxillerat d’un sistema educatiu anterior a l’establit en la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (COU, Batxillerat LOGSE, etc.) i vullguen presentar-se a la prova d’accés a la universitat, ho faran d’acord amb l’estructura de la prova d’accés regulada en la present orde.
2. Els estudiants que tinguen superada la prova d’accés segons normatives anteriors podran presentar-se a la fase específica de la prova d’accés regulada en esta orde, de les assignatures de modalitat que vullguen.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Exercici de llengua estrangera
El tercer exercici de llengua estrangera a què fa referència a l’article 5.3 de la present orde no inclourà la valoració de la comprensió i expressió oral fins a dos cursos després de la implantació del Batxillerat establit en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, és a dir, en el curs acadèmic 2011-2012.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Derogació normativa
Queda derogada l’Orde de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regula la prova d’accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1640/1999, de 22 d’octubre.
Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang que s’oposen al que disposa esta orde.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 20 d’abril de 2010


El conseller d’Educació,

ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes