16 d’ag. 2009

CALENDARI ESCOLAR 2009-10

(Seqüenciació de Continguts)Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2009/2010. [2009/6388]

L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d’Idiomes.

L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

En atenció d’estos motius i fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, resolc:

Primer
Les activitats escolars del curs acadèmic 2009/2010 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars començaran el 8 de setembre de 2009 i acabaran el 22 de juny de 2010.

En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s’iniciaran el 15 de setembre de 2009 i finalitzaran el 23 de juny de 2010.

En Ensenyances Artístiques, d’Idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 28 de setembre de 2009 i finalitzaran el 23 de juny de 2010.

Segon
L’alumnat que curse primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en un centre, que de manera provisional, impartisca estes ensenyances acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 d’apartat anterior,
L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Tercer
En el present curs escolar les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 862 i 877 hores lectives.

En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.021 i 1.039 hores lectives.

En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.

Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums vigents actualment.

Les activitats d’avaluació de l’alumnat de segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.

Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles Oficials d’Idiomes i les escoles Superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor.

Quart
Els períodes de vacacions del curs 2009/2010 seran els següents:

Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2009 al 6 de gener de 2010, els dos inclosos.

Vacacions de Pasqua: des del dijous 1 al dilluns 12 d’abril de 2010, els dos inclosos.

Quint
Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:

9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
7 de desembre
8 de desembre, Immaculada Concepció
19 de març, Sant Josep

Sext
Les proves extraordinàries de setembre hauran d’haver finalitzat amb anterioritat al dia 6, data en què se n’entregaran les qualificacions.

València, 28 de maig de 2009.– El director general d’Ordenació i Centres Docents: Francisco Baila Herrera.

CALENDARI ESCOLAR 2009-10
_______________________________________________________________________(Calendari d'Infantil i Primària)


(Calendari de Secundària: E.S.O. i Batxillerat)


(Calendari d'Ensenyaments Artístics, Escoles Oficials d'Idiomes i E.P.A.)


ORIENTACIÓ A L'ACABAR 4 D'E.S.O.:


ORIENTACIÓ A L'ACABAR EL BATXILLERAT:2009-10 Guia d'Estudis Universitaris

El paper dels tutors de Batxillerat davant el Pla Bolonya.ppt

GUIA DEL PROFESSORAT 2009-10 (STEPV)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes