7 de jul. 2014

UNITAT 1.- EMPRESA I EMPRESARI (2BAH)

  Empresa i empresari

 

GLOSSARI D'ECONOMIA

 

A

• Abaratir.- Abaixar el preu d'una cosa.

• Abonament.- Assentament en el crèdit d'un compte.

• Absorció.- Fusió d'empreses en què la dominant fa desaparèixer la personalitat jurídica independent de les altres englobant-les dins l'estructura pròpia.

• Acceptació comercial.- Lletra de canvi acceptada en pagament de determinades mercaderies o serveis comercials que han estat subministrats a l'acceptant.

• Acceptant o pagador.- És qui accedeix i, per tant, s'obliga a pagar una lletra de canvi.

• Acció.- Cadascuna de les parts en què ha de ser representat obligatòriament el capital social.

•Acció preferent.- Participació preferent o valor preferencial és el que no no confereix cap quota en el seu capital ni tampoc dret de vot en la junta d'accionistes. Són perpètues, no tenen venciment i la seua rendibilitat no està garantida per estar vinculada a l'obtenció de beneficis


• Acomiadar.- Donar comiat.

• A compte.- Quantitat parcial d'un compte,pagada abans de la liquidació total. Préstec reemborsable en un termini fixat, amb un tant per cent d'interès convingut i amb una garantia.

• Actiu.- Part del balanç de situació d'una empresa on es representen els seus béns i els seus drets. Per extensió, es coneixen per aquest nom tots els elements que hi figuren: conjunt de béns i de crèdits d'una empresa.

• Actiu fictici.- És aquell que està constituït per elements que no representen cap bé ni cap dret a l'empresa.

• Alça.- Augment del preu d'un bé econòmic

• Amortització.- Acció i efecte d'amortitzar. En termes comptables, anotació comptable que permet imputar el muntant d'una inversió com a despesa durant uns quants anys. Reconeix, per tant, la pèrdua de valor o depreciació d'un actiu al llarg de la seva vida física o econòmica.

• Amortització comptable.- Disminucions de valor de determinats elements patrimonials que es reflecteixen en la comptabilitat.

• Amortització financera.- Liquidació de l'actiu fix, o siga, conversió periòdica d'aquest en disponibilitats que proporcionen a l'empresa recursos líquids.

• Amortitzar.- Fer una inversió per compensar la pèrdua de valor d'un bé en un període de temps donat.

• Ampliació de capital.- Augment de la xifra del capital d'una societat mercantil. Acte jurídic pel qual es duu a terme un augment en el capital de l'empresa, bé amb l'emissió de noves accions o bé elevant el valor nominal de les que ja hi ha.

• Anàlisi econòmica.- Part de l'economia que estudia els models generals d'uniformitat del procés econòmic i els combina en un sistema coherent.

• Anàlisi financera.- Estudi de la situació financera d'una empresa en un moment determinat, d'acord amb la interpretació dels seus estats financers i amb l'elaboració i la comparació d'unes ràtios financeres.

• Apreciar.- Determinar el valor d'una cosa.

• Apreuament.- Acció i efecte d'apreuar., és a dir, de fixar un "justiprecio".
• Apreuar.- Avaluar.

• Aranzel.- Gravamen duaner o impost amb què el Govern grava la importació o exportació d'un bé.

• Arrendament financer.- Lísing. Contacte mitjançant el qual una empresa obté determinats béns o drets en arrendament d'una institució financera que cobra una quota i ofereix l'opció de compra pel valor residual de l'actiu en vèncer el contracte d'arrendament.

• Assalariat, -ada.- Persona que treballa per compte de patrons a canvi d'un salari.

• Assentament.- Anotació feta en un llibre comptable referent a una operació mercantil determinada.

• Assentament d'obertura.- Primer assentament del llibre de diari que consisteix a escriure tots els elements d'actiu en el deure i tots els de passiu, en l'haver.

• Atur.- Desocupació.

• Auditoria.- Examen de la situació econòmica d'una societat feta per auditors, a fi de donar-ne a conèixer l'estat patrimonial o financer.

• Autarquia.- Situació teòrica d'economia autosuficient respecte a l'exterior.

• Autofinançament.- Acumulació de fons o recursos financers generats a la mateixa empresa i que s'utilitzen per finançar les operacions de la societat, evitant així l'endeutament amb tercers o amb els accionistes.

• Avalar.- Acte pel qual una persona física o jurídica es responsabilitza de la conducta, els deutes o el compliment d'una obligació d'una altra persona.

B

• Balanç.- Compte que fa el comerciant de l'estat dels seus cabals. 2. Estat extractat o derivat d'anotacions comptables per examinar la gestió d'una empresa.

• Balanç de situació.- Document comptable que recull tots els béns, els drets i les obligacions que té l'empresa en un moment determinat. Constitueix el producte final del conjunt de registres comptables que ha dut a terme l'entitat durant el període que es considera.

• Baixa.- Disminució del preu, del valor,d'alguna cosa en el mercat. Disminució brusca i de considerable importància del preu d'una cosa. Estat de baixa és el descens general en la cotització dels valors borsaris.

• Balança.- Quadre general de les relacions de dèbit i crèdit que lliguen un àmbit econòmic amb l'exterior.

• Balança comercial.- En un país donat, part de la balança de pagaments que registra els intercanvis de mercaderies entre aquest país i la resta del món.

• Balança de pagaments.- Document comptable que recull les transaccions fetes per un país ambla resta del món en un temps determinat.

• Banc.- Institució econòmica que pren fons a préstec i que pot crear diner per fer préstecs.

• Banca.- Conjunt de bancs que constitueixen l’anomenat sistema bancari. Entitat bancària, normalment de poc volum, anomenada també casa de banca.

• Barat.- A baix preu.

• Base.- Preu usat com a unitat o terme de comparació per calcular altres preus

• Base de cotització.- Quantificació econòmica de l'import cotitzable a la Seguretat Social. Està integrada per la remuneració total que tindria dret a percebre el treballador per compte d'altre el mes a què es refereix la cotització.

• Base econòmica.- Conjunt d'activitats productives d'una zona que exporta productes o serveis.

• Base imposable.- Quantificació econòmica del fet imposable.

• Base liquidable.- Resultat de practicar a la base imposable les reduccions que la llei pròpia de cada tribut estableix.

• Bé.- Riquesa, fortuna,patrimoni. Tot allò de què es pot disposar jurídicament per traure'n un profit o una utilitat.

• Bé immoble.- Bé que té una situació fixa i no pot ser desplaçat sense malmetre's (terreny).

• Bé moble.- Bé que no té una situació fixa i que pot ser traslladat d'una banda a una altra sense que es malmeta.

• Béns d'equipament.- Conjunt de béns materials (plantes industrials,maquinària, instal·lacions, serveis, etc.) necessaris per al funcionament d'una unitat de producció.

• Benefici.- Diferència entre els ingressos resultants de les vendes dels productes i les despeses que comporta el procés productiu.

• Beneficis.- Diferència positiva entre els ingressos i les despeses d'un període de temps determinat.

• Beneficis fiscals.- Reduccions concedides als tributs per incentivar determinades activitats o la localització geogràfica de les mateixes.

• Bescanvi.- Compravenda de mercaderies en què no intervenen els diners.

• Bestraure.- Avançar (diners) a algú, pagar per endavant o abans del temps establert.

• Bestreta.- Diners bestrets o anticipats.

• Bitllet de banc.- Document de paper emès per un banc emissor, que té la validesa de diner de curs legal donada per l'Estat.

• BM.- Banc Mundial

• Bo.- Títol de crèdit, emès per l'estat o per una entitat bancària i lliurat com a contrapartida d'un préstec. Bitllet, aval, etc., en què s'indica que una quantitat ha de ser lliurada al portador.

• Bonificació.- Millora i avantatge que amb caràcter addicional és concedit en les condicions d'un contracte de caràcter econòmic.

• Borsa.- Mercat organitzat on es reuneix en professionals per fer compres i vendes de valors o de productes. Jugar a la Borsa és especular sobre l'alça i la baixa dels valors.

• Borsari, -ària.- Relatiu a la borsa.

C

• Cabal.- Conjunt de béns que es tenen. Diners.

• Caixa.- Conjunt dels actius líquids realitzables d'una manera immediata pel subjecte patrimonial.

• Caixa d'estalvis.- Institució financera de caràcter inicialment no lucratiu destinada a l'administració de dipòsits d'estalvis de primer grau a profit dels imposants i de la comunitat.

• Cambra.- Entitat o organisme que agrupa individus o entitats d'una mateixa activitat econòmica.

• Cànon.- Pagament periòdic en metàl·lic o en espècie com a retribució de la fruïció d'un bé llogat o arrendat.

• Canvi.- Bescanvi. Preu de cotització dels valors mercantils. Diner retornat al comprador quan aquest ha donat una moneda, bitllet, etc., superior al preu de la compra. Diners que es descanvien. Conjunt de moneda fraccionaria que es destina al canvi. L'agent de canvi i borsa és la persona que intervé d'una manera privativa en la contractació dels valors públics cotitzables ala borsa.

• Capital.- Diners que es posseeixen. Conjunt de mitjans de producció reproduïbles amb l'acció d'una unitat productiva i susceptibles d'originar una renda de període en període. Aportació que fan els socis a l'empresa en forma de béns o diners.

• Capital desemborsat.- Porció del capital escripturat que ha estat efectivament ingressat a la caixa de la societat.

• Capital social.- Xifra que expressa en unitats monetàries el valor total de les accions d'una entitat jurídica.

• Capitalisme.- Sistema de producció caracteritzat per la tècnica avançada, la propietat privada dels mitjans de producció i la recerca del benefici màxim.

• Capitalització.- Procés pel qual el capital d'una empresa augmenta el seu valor. Forma de previsió que té per objecte la constitució d'un capital i el seu lliurament al beneficiari o tenidor del títol en una data prèviament establerta.

• Càrrec.- Anotació comptable que representa un augment en un compte de l'actiu o bé una disminució en un del passiu o net.

• Carregar en compte.- Assentar en el dèbit d'algú. 
•Càrtel.- Acord formal entre empreses del mateix sector, la fi del qual és reduir o eliminar la competència en un determinat sector

• Cartera.- Conjunt de valors i d'altres efectes comercials que formen part de l'actiu d'una empresa.

• Cash flow.- Saldo final de tresoreria d'una empresa o d'una operació en un període de temps determinat.

• Cobertura.- Proporció que s'estableix entre les reserves immediatament disponibles i els dipòsits.

• Cobrament.- Acció i efecte de cobrar.

• Cobrar.- Rebre, guanyar, adquirir,especialment diners. 2. Demanar i obtenir el pagament.3. Recollir, retirar

• Comerç.- Conjunt d'activitats de compra i venda i de bescanvi de mercaderies.

• Comerç a l'engròs.- Comerç en gran quantitat.

• Comerç al detall.- Comerç en quantitats xicotetes o a la menuda.

• Comerç exterior.- Transaccions d'un estat amb uns altres.

• Comerç interior.- L'efectuat entre els diversos centres productius d'un mateix estat.

• Comercialització.- Procés d'acostament d'un bé de la unitat de producció al consumidor.

• Comerciar.- Fer comerç, comprar i vendre efectes, negociar, traficar.

• Comiat.- Forma d'extinció de la relació laboral per la voluntat unilateral de l'empresari. Donar comiat és convidar a deixar la col·locació, o lloc de treball, un patró a un obrer.

• Comissió.- Quantitat que cobren les entitats financeres per la contraprestació de serveis bancaris. Les comissions poden ser un import fix o un percentatge sobre el valor nominal de l'operació. No tots els productes bancaris estan subjectes a comissions, i la seva aplicació depèn també del tracte que tingui el client amb l'entitat financera.

• Comissió d'estudi.- Comissió que cobren les entitats financeres per analitzar la sol·licitud d'un crèdit, normalment d'un préstec hipotecari. Pot ser un percentatge de la quantitat sol·licitada, amb un import mínim, o un import fix. Només es cobra en cas que es realitzi la concessió del crèdit.

• Comissió d'obertura.- És el percentatge que cobra una entitat financera quan es contacta algun dels seus productes. És molt habitual en la concessió de préstecs, quan es descompta un percentatge sobre l’import sol·licitat.

• Competència.- Rivalitat entre productors o comerciants per controlar un mercat més ampli.

• Competitiu, -iva.- Que pot resistir la competència amb altre.

• Compra a crèdit.- També es coneix com a adquisició palanquejada. En fer una inversió, es desemborsa només una part del seu preu i s'obté un préstec per la quantitat restant.

• Comprar.- Adquirir (alguna cosa) a canvi d'una suma convinguda i amb unes condicions preestablertes.

• Comptabilitat.- Branca de l'economia que té per objecte la captació, la representació i la mesura del patrimoni.

• Comptant.- Dit del diner efectiu (comptant i sonant).

• Compte.- Estat de les sumes a rebre o a pagar. Registre regular de transaccions pecuniàries, de deutes i havers.

• Compte anual.- Estat financer que té la missió d'informar de la situació patrimonial, financera i dels resultats de l'empresa.

• Compte corrent.- Són els diners que es dipositen en una entitat financera per tal que aquesta els custodiï i els mantingui sempre a la seva disposició. Un compte corrent admet tot tipus d'ingressos i pagaments. A diferència dels comptes d'estalvi, els comptes corrents no acostumen a estar vinculats a una llibreta; el moviment de fons s'acostuma a fer mitjançant xecs.

• Compte de pèrdues i guanys.- Estat comptable d'una empresa en què es reflecteixen els ingressos i les despeses que hi ha hagut durant un determinat exercici o període de temps. De la diferència entre ingressos i despeses en resulta el benefici, que també queda reflectit en aquest compte.

• Compte de provisió.- És aquell que reflecteix les pèrdues de valor de caràcter temporal experimentades pels actius a què es refereixen.

• Conjuntura econòmica.- Conjunt dels components de la vida econòmica o político-social en un moment determinat.

• Contribució.- Diner ingressat a un ens públic per un particular, per un motiu determinat, però que el benefici que proporcionen no és únicament per a l'usuari, sinó per a tota la col·lectivitat.

• Cost.- Incorporació de les despeses que ha fet l'empresa al procés productiu.

• Consum.- Apropiació final dels béns o els serveis per a ús o propietat del públic.

• Contracte.- Acord de dues o més voluntats adreçat a produir efectes jurídics. Acta o document que enregistra un contracte.

• Contribució.- Quota que els particulars paguen a l'estat per subvencionar les despeses públiques.

• Contribuent.- Persona que paga una contribució.

• Cost.- Preu, valor d'una cosa.

• Cotització.- Preu de venda obligatori vigent per a un títol, un producte, un article o una mercaderia.

• Cotitzar.- Assignar el preu d'un valor en la borsa. En una recaptació, cobrar de cadascú la part que li ha estat imposada de pagar.

• Crèdit.- Contracte pel qual una persona física o jurídica obté temporalment una quantitat de diners d'una altra a canvi d'una remuneració en forma d'interessos. Arribat el venciment, haurà de tornar el muntant inicial.

• Crèdit comercial.- Consisteix a aconseguir l'ajornament del pagament dels subministraments dels proveïdors sense cost, per així funcionar amb els fons que proporcionen la venda dels productes.

• Creditor.- Persona física o jurídica que, amb motiu del lliurament de valors, efectes, mercaderies, drets o béns de qualsevol tipus, rep a canvi una promesa de pagament o un crèdit que estableix o augmenta un saldo al seu favor.

• Creixement econòmic.- Increment de la capacitat productiva d'un estat i també dels recursos disponibles.

• Crisi.- Pertorbació de l'activitat econòmica per raons inherents al seu funcionament. Fase greu que travessa la indústria, el comerç, etc.

• Criteri de valoració FIFO.- El valor de sortida dels productes del magatzem és el preu de les primeres unitats físiques que van entrar-hi (PEPS)

• Criteri de valoració PMP.- Valora les existències segons el preu mitjà ponderat de totes elles.

• Cupó.- Cadascuna de les divisions dels títols de renda

• Curt termini.- Associació a un període igual o inferior a la durada d'un exercici econòmic (normalment un any).

D

• Dèbit.- Anotació feta en el deure d'un compte. Allò que es degut per algú

• Deduir.- Rebaixar (una partida) d'alguna quantitat.

• Dèficit.- Excés, en un compte, de les despeses sobre els ingressos.

• Deflació.- Situació en què la baixa de preus, fruit d'una insuficiència de demanda, determina un augment del valor del diner

• Demanda.- Quantitat de productes o de serveis que un comprador està disposat a adquirir.

• Depreciació.- Disminució del valor o del preu d'una cosa.

• Depressió.- Fase del cicle econòmic de baixa activitat.

• Descobert.- Situació en què un compte corrent bancari presenta un saldo creditor pel fet que el titular ha disposat de més diners que els que tenia. Col·loquialment: estar en números vermells.

• Descompte.- Quantitat deduïda de l'import d'un deute o una obligació.

• Desemborsar.- Pagar una quantitat de diners.

• Desembors.- Acció de desemborsar. Quantitat desemborsada.

• Desenvolupament.- Procés pel qual es varien les condicions naturals del creixement econòmic d'una àrea determinada i es provoca un augment i una distribució millor de la renda total.

• Desfalcar.- Sostraure fraudulentament una quantitat que es té sota custòdia.

• Desgravació.- Acció i efecte de desgravar. 2. Determinació de les rendes o els patrimonis completament lliures d'imposició.

• Desgravar.- Rebaixar l'impost sobre determinat objecte.

• Desocupació.- Inactivitat forçosa deguda a la manca de treball.

• Despesa.- Utilització i valor dels béns o serveis necessaris per a dur a terme una activitat econòmica de producció, de consum o d'acumulació. 2. Adquisició o pagament dels béns utilitzats en el procés productiu.

• Deure.- Haver de donar o de pagar una quantitat a algú.

• Deute.- Quantitat (diners, béns o serveis) que una persona o un organisme deu.

• Deute amortitzable.- Quantitat que cal tornar en una data de venciment determinada.

• Deute exterior.- Deute públic emès en moneda estrangera els títols representatius del qual són subscrits per ciutadans d'altres estats.

• Deute flotant.- Un deute públic que té un termini.

• Deute públic.- Endeutament de l'estat perla venda de títols representatius d'aquest deute en el mercat.

• Deutor.- Que deu, que té un deute o deutes.

• Devaluació.- Reducció, que fa el govern, del valor d'una unitat monetària respecte a les dels altres estats.

• Devaluar.- Rebaixar o disminuir el valor d'alguna cosa, especialment de la moneda.

• Diner (diners).- Contrapartida en la compravenda de béns i de serveis. Suma de moneda.

• Dipòsit.- Contracte amb una entitat financera pel qual el client hi deixa una quantitat de diners durant un període de temps determinat a canvi d'un interès. Durant la vigència del contracte, el client no pot fer ús de la quantitat que ha deixat.

• Direcció financera.- S'encarrega d'aconseguir els recursos necessaris i de fer les inversions.

• Dividend.- Part dels beneficis que una societat distribueix periòdicament entre els seus accionistes.

• Divisa.- Moneda estrangera i qualsevol altre mitjà de pagament vàlid a l'estranger.

• Dòlar.- Moneda oficial dels Estats Units o dòlar americà ($, provinent de la moneda espanyola, el real de huit o spanish dòlar).

• Dret fiscal.-Part del dret administratiu relatiu a la finança pública que regula l'obtenció dels ingressos estatals,especialment a través del sistema impositiu, i la seua utilització en les despeses públiques.

E

• Economia.- Administració ordenada dels béns d'una comunitat (estat, establiment, família, etc.). Ciència que investiga les condicions i lleis que regulen la producció, distribució i consum de les riqueses. Allò que s'estalvia en la gestió d'una empresa.

• Economia de mercat.- Sistema de producció en què predominen les relacions mercantils.

• Economia oberta.- Sistema econòmic en què les transaccions comercials exteriors tenen un lloc important.

• Economia tancada.- Sistema econòmic en el qual no es dóna cap mena d'intercanvi amb l'exterior.

• ECU.- Sigles de l'European Currency Unit, després anomenat euro. Unitat monetària composta per una valoració conjunta de les monedes de tots els estats membres de les Comunitats Europees.

• Efecte de comerç.- Qualsevol document que representa un crèdit, tant si és al portador com nominatiu, i que pot ser endossat.

• Efecte renda.- Variació en la demanda d'un bé quan el poder adquisitiu dels consumidors augmenta.

• Efectes públics.- Documents de crèdit emesos per l'estat o uns altres organismes dependents.

• Efectiu (cash).- Disponibilitats líquides, en moneda nacional, d'una persona o empresa. En efectiu o en diner comptant o paper moneda.

• Eixugar.- Liquidar, pagar totalment, un deute,un dèficit, etc.

• Eludir impostos.- Evitar amb subterfugis o habilitat el pagament dels impostos.

• Emetre.- Posar en circulació valors com bitllets, diners, títols, obligacions, etc.

• Emissió.- Acció i efecte d'emetre diners, títols,obligacions, bons, etc.

• Empresa.- Unitat econòmico-jurídica que du a terme la síntesi dels elements de la producció, per a l'obtenció de béns o de serveis destinats al canvi.

• Empresari, -ària.- Persona que té part en una empresa. Propietari d'una empresa que n'assumeix la direcció. Persona, natural o jurídica, per compte de la qual es fa un treball a canvi d'una remuneració

• Emprèstit.- Manlleu o préstec. Manlleu que un govern, institució pública o empresa privada obté per subscripció, tot obligant-se a pagar-ne els interessos i a tornar-ne l'import en un període determinat.

• Encarir.- Apujar el preu d'alguna cosa, fer-la cara o més cara. Esdevenir més car.

• Endarreriments.- Rendes vençudes però no pagades.

• Endeutar.- Fer contraure un deute o deutes a algú. Contraure un deute o deutes amb una persona física o jurídica.

• Erari.- Tresor públic.

• ERO.- Expedient de Regulació d’Ocupació.

• Especulació.- Operació efectuada en previsió d'una modificació en l'estructura de preus, per tal d'obtenir uns guanys extraordinaris.

• Especular.- Comerciar aprofitant-se de la fluctuació d'un preu.

• Estabilitat.- Situació d'un sistema econòmic en el qual les condicions d'equilibri són consistents.

• Estabilització.- Aplicació de mesures de política econòmica per a evitar desajustos greus de les magnituds econòmiques.

• Estalvi.-Part de la renda no despesa en consum.

• Estalviar.- Guardar una part del diner de què es disposa. 2. Reduir una part del consum o de l'ús que es fa d'una cosa. 3. Deixar de despendre o d'emprar.

• Estanflacció.- Increment de l'índex de preus al consum sense creixement econòmic, és a dir, la suma de la inflació i la recessió.

• Estim.- Valor que es fixa a un bé i que correspon al seu valor real, preu just o "justiprecio".

• Estimar.- Determinar el valor d'un bé, fixar el preu just.

• Estoc.- Volum de primeres matèries i productes acabats de què disposa una empresa en un moment determinat.

• Estoc monetari.- Quantitat de moneda existent en un país en un moment determinat.

• Estudi de l'estat comptable.- Estudi del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys i d'altres documents comptables complementaris.

• Euríbor.- Indicador utilitzat com a referència en els crèdits que mesura el preu del diner en el mercat interbancari europeu, és a dir, el preu del diner que es presten els bancs entre si en euros. Aquest índex substitueix el Míbor, que designa el tipus d'interès del diner que es presten els bancs en el mercat interbancari de Madrid.

• Exacció.- Acció i efecte d'exigir el pagament d'impostos, tributs, multes, etc.

• Excedent.- Part del producte social que sobrepassa el valor dels factors de producció emprats per a obtenir-lo.

• Exercici.- Període legal d'un pressupost d'ingressos i despeses.

• Exportació.- Acció i efecte d'exportar. Béns i serveis d'un país que són venuts a l'estranger.

• Exportar.- Transportar i vendre en un país estranger els productes propis.

F

• Factor de producció.- Cadascun dels elements que,combinats en unes proporcions determinades, permeten la producció de béns i serveis i possibiliten la percepció d'uns ingressos.

• Factura.- Document que acompanya el lliurament de mercaderies o la prestació de serveis amb les seues característiques i preus.

• Factura proforma (o proforma).- Document amb què un venedor notifica al comprador per endavant el cost d'una comanda, però que no n'exigeix el pagament.

• Fallida.- Situació del comerciant o l'industrial que, per circumstàncies econòmiques adverses, ha deixat de complir habitualment els seus pagaments.

• Fer fallida.- Cessar en un negoci per no poder fer front a les obligacions contretes.

• Fer un capmàs.- Establir a ull un preu global per a un conjunt de coses de diferent valor que es tracta de baratar totes plegades.

• Finança.- Maneig d'afers monetaris d'un volum considerable.

• Finances públiques Conjunt de procediments emprats per l'estat per recollir uns ingressos amb vista a efectuar unes despeses públiques.

• Finançar.- Aportar els recursos econòmics necessaris per al funcionament d'una empresa o la realització d'una activitat.

• Fisc.- Conjunt dels recursos de què disposa l'estat, provinents de la recaptació d'impostos.

• Fluctuació.- Variació experimentada en el curs general de l'activitat econòmica o en una magnitud econòmica rellevant.

• Flux.- Corrent de recursos establert entre sectors, agents econòmics o àrees geogràfiques.

• Flux de caixa econòmic.- Suma dels beneficis i de les amortitzacions.

• Flux de caixa financer.- Flux de diner en efectiu registrat per la tresoreria i per les variacions durant un període determinat.

• FMI.- Fons Monetari Internacional

• Fons.- Cabal de què pot disposar una persona física o jurídica.

• Fons d'amortització.- Part dels beneficis no distribuïts de l'empresa que aquesta destina a l'amortització del capital fix.

• Fons de maniobra.- Part de l'actiu circulant (inversions a curt termini) que és finançada amb fons del passiu fix (recursos permanents a llarg termini).

• Fons de reserva.- Part dels beneficis no distribuïts de l'empresa que aquesta destina a despeses específiques, com noves inversions i previsió d'impostos.

• Font de finançament.- Líquid o mitjà de pagament a la disposició de l'empresa per fer front a la seva necessitat monetària.

• Franquícia .- Exempció del pagament de certs drets o de serveis públics.

• Frau.- Acció de falsejar les declaracions al fisc per tal d'eludir les obligacions fiscals.

• Fusió.- Agrupació d'empreses industrials o comercials per a formar una nova unitat econòmica.

G

• Gastar.- Usar diners per obtenir alguna cosa, despendre.

• Gestió.- Gestió de dirigir els afers d'una societat, una empresa, etc.

• Gir.- Acció de girar una lletra, un taló o qualsevol instrument de crèdit. Conjunt d'operacions i negocis d'un establiment mercantil o industrial.

• Gravamen.- Càrrega, obligació onerosa. Càrrega que afecta un bé immoble i, per extensió, els béns mobles, en benefici d'un tercer.

• Guany.- Part de l'excedent econòmic que, com a conseqüència de les relacions socials de producció, és apropiada pels propietaris dels mitjans de producció.

H

• Haver.- Béns o drets que hom posseeix.

• Herència .- Massa de drets, obligacions i béns que, mort el causant (titular), poden ser transmesos a un tercer, dit hereu o legatari.

• Heretar.- Succeir en la propietat del patrimoni d'un difunt.

• Hipoteca.- Dret donat per contracte a un creditor sobre una propietat del deutor.

• Hisenda.- Conjunt de béns i riqueses que hom té. acord formal entre empreses del mateix sector, la fi del qual és reduir o eliminar la competència en un determinat sector
• Hòlding.- Societat de cartera. Grup d'empreses o societat financera que posseeix participacions en el capital de diverses i variades empreses a les que controla l'activitat.

I

• Immobilitzat.- Part de l'actiu del balanç d'una empresa que, en principi, no participa del seu tràfic (solars, edificis i locals, maquinària i utillatges, instal·lacions, vehicles, patents, programari, etc.).

• Import.- Preu d'una cosa, quantitat de diners que val un bé o que s'ha de pagar per un crèdit o deute.

• Importació.- Conjunt de béns i serveis que un país importa.

• Importar.- Comprar a un país estranger els seus productes.

• Imposable.- Dit de la part de riquesa que és objecte possible d'impost.

• Imposar.- Posar diners a rèdit o en dipòsit.

• Impost.- Contribució imposada per l'estat a cada ciutadà.

• Incentius.- Estímuls dirigits als diferents agents per interessar-los en la promoció o bona marxa dels processos econòmics.

• Indemnitzar.- Rescabalar algú dels danys, de les despeses, etc., que li ha causat alguna cosa.

• Inflació.- Increment generalitzat i persistent dels preus de les mercaderies i dels serveis i que implica una reducció del poder adquisitiu dels diners. Creixement generalitzat del preu del bé i del servei d'una economia.

• Infraestructura.- Conjunt d'elements de base que faciliten el funcionament del sistema productiu i la reproducció de la força de treball. Base o estructura econòmica d'una societat.

• Ingrés.- Acció i efecte d'ingressar. Forma en què s'efectua l'apropiació dels béns produïts en un període pels diferents grups i classes socials.

• Ingressar.- Entrar, passar a formar part del capital. Dipositar a la caixa, a la banca, etc. Tenir ingressos.

• Input (flux d'entrada).- Entrada d'un factor de producció com a part integrant d'un procés productiu.

• Input-output (taules de fluxos).- Instrument analític utilitzat per a descriure el funcionament de l'activitat econòmica.

• Insolvent.- Que no té per a pagar el que deu.

• Interès fix.- És el tipus d'interès nominal que roman sense canvis al llarg de la vida d'un contracte de finançament o d'inversió, independentment de les variacions dels mercats. Assegura que, encara que variïn els tipus d'interès, no canviaran les condicions del contracte.

• Interès variable.- És el tipus d'interès que es fixa atenent a l'evolució d'un índex de referència (Euríbor, IRPH, etc.) que canvia segons les oscil·lacions del mercat. Aquest índex s'actualitza de forma periòdica.

• Interès.- Guany que dóna a algú un capital que ha prestat o que se li deu. El tipus d'interès és, per tant, el percentatge que hom paga per l'ús del capital manllevat.

• Interessar.- Fer participar algú en un negoci propi.

• Interessos.- Remuneració per la disponibilitat d'una suma de diners presa com a crèdit amb una taxa i un temps determinats. Des del punt de vista de qui pren aquest préstec o crèdit, són els diners que s'han de pagar per la utilització de aquest import durant el termini establert.

• Intraprenedoria.-. Sistema de gestió i planificació d'una empresa en què aquesta ofereix ajuts econòmics i llibertat d'acció als seus directrius, per tal d'impulsar-ne l'esperit emprenedor i afavorir la innovació.

• Inversió.- Despesa efectuada en béns de capital real durant un període de temps.

• IRPF.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost que grava la renda dels individus.

• IRPH.- Índex de referència de préstecs hipotecaris.

• IS.- Impost sobre Societats. Grava els beneficis obtinguts per les societats.

• IVA.- Impost sobre el Valor Afegit. És un impost que grava el valor afegit o la diferència entre el valor de les primeres matèries i els consums auxiliars utilitzats en la producció d'un bé o d'un servei, i el seu valor de venda.

L

• Liberalisme econòmic.- Doctrina i sistema econòmic basats en la convicció que la llibertat de tots els comportaments individuals garanteix una producció òptima al mínim cost possible.

• Líquid.- Es diu així el valor que resulta d'aplicar un descompte o un interès a una quantitat determinada. Dit de la quantitat, el sou o el preu que resulten una vegada efectuades les reduccions que corresponen.

• Líquid imposable.- Quantitat estimada o fixada oficialment sobre la qual cal aplicar la tributació corresponent a cada contribuent.

• Liquidació.- Determinació del passiu i l'actiu d'un comerç, d'una corporació, etc., que plega. Arranjament final de comptes. Procés pel qual els béns de l'actiu en general d'una empresa es converteixen en diner efectiu.4.Pagament d'un deute.

• Liquidació.- D'una banda, es tracta de la recuperació d'un capital invertit, però també és la deducció d'interessos, comissions i despeses producte d'una operació de crèdit o descompte.

• Liquiditat .- Capacitat de l'empresa per convertir les seves inversions (actiu) en mitjans de pagament totalment líquids (caixa o bancs). Condició o característiques d'un actiu que permet la recuperació del valor de la inversió feta en comprar-lo d'una manera immediata.

• Liquiditat bancària.- Quantitat de diner i de dipòsits a la vista al banc central que tenen els bancs per afrontar les disminucions dels seus dipòsits.

• Liquiditat internacional.- Volum de mitjans de pagament acceptats per la generalitat de països per a saldar deutes entre si.

• LIS.- Llei de l'Impost de Societats, que regula aquest impost.

• Lletra de canvi.- Efecte de comerç pel qual una persona (el lliurador) diu a una altra (el lliurat) que li deu diners que, per satisfer el deute, pagui la quantitat que s'expressa en el document a una tercera persona (el tenidor) en una data determinada (venciment) i en un lloc concret (domicili).

• Llicència fiscal.- Impost directe que paguen les persones físiques per poder desplegar qualsevol tipus d'activitat econòmica.

• Lliurar.- Girar lletres, cartes de crèdit o altres ordres de pagament contra fons propis del qui gira.

M

• Marge.- Diferència entre el preu de cost i el de venda d'un producte.

• Marge comercial.- Marge que resta a la unitat econòmica encarregada de la distribució d'un producte.

• Marge de benefici.- Marge que resta a l'empresari.

• Màrqueting.- Aplicació d'un conjunt de tècniques planificades, coherents i dinàmiques per obtenir un procés de producció, distribució i venda de productes o serveis eficient.

• Mercaderia.-. Qualsevol article o gènere que pot ser objecte de tracte o venda.

• Mercat.- Intercanvi de mercaderies per altres mercaderies o per diners. Conjunt d'activitats de compra i venda de mercaderies dutes a terme per oferents i demandants.

• Mercat comú.- Acord d'integració econòmica pres entre diversos països.

• Mercat de valors.- Borsa de valors.

• Mercat negre.- Intercanvi il·legal o clandestí de mercaderies.

• Moneda.- Metall fet encunyar per l'autoritat que serveix de mesura comuna del preu de les coses. Part de l'oferta monetària d'un país composta de bitllets més moneda metàl·lica. Unitat monetària pròpia d'un país.

• Moneda feble.- Moneda que té un valor inestable.

• Moneda forta.- Moneda que té un valor estable en el mercat internacional de canvis.

• Monopoli.- Forma de mercat en què l'oferta és concentrada en les mans d'un sol oferent i la demanda és atomitzada.

• Morós -osa.- Dit del deutor que retarda el pagament dels seus deutes.

• Multinacional.- Empresa que actua i inverteix directament en diversos països alhora.

N

• Negociació col·lectiva.- En una empresa,establiment de normes sobre regulació de salaris i altres aspectes laborals elaborades per acords entre la part social i empresarial i que superen la forma de contracte individual.

• Negociar.- Ajustar el traspàs, l'endossament,etc., d'un valor o d'un efecte.

• Net –a.- Dit del benefici, etc., del qual s'han deduït totes les despeses. Part del patrimoni que recull els comptes representatius de les fonts pròpies de finançament d'una empresa.

O

• Obligació.- Títol que representa quantitats prestables a una societat per un tercer i que no són part del capital de la societat.

• Oferta.- Quantitat de productes per ser venuts. Mercaderia que hom ofereix a més bon preu.

• Oligopoli.- Control d'un mercat per un petit nombre d'empreses.

• Optimitzar.- Millorar el procés de producció per tal d'obtenir-ne els millors rendiments.

• Ordre de pagament.- Modalitat de transferència bancària pel la qual el client ingressa en caixa o autoritza perquè se li debite en compte l'import que desitja que siga pagat en efectiu al beneficiari.P

• Pagament.- Acció de pagar. Allò que es dóna en pagament. Eixida d'efectiu, registrada com un abonament al compte de caixa.

• Pagaré.- Document en què hom es compromet a pagar una certa quantitat en un termini fixat al.

• Palanquejament financer.- Efecte que origina l'endeutament en la rendibilitat dels capitals propis d'una empresa, de manera que permet a l'empresa incrementar els seus resultats per sobre dels que es derivarien dels seus recursos originaris.

• Paritat.- Preu d'una moneda en termes d'una altra.

• Passiu.- Suma de tots els deutes que en un moment determinat té pendents una empresa. Part del balanç de situació que recull les fonts de finançament d'una empresa. Està formada pels recursos aliens de l'empresa.

• Patrimoni net.- Representa els recursos de l'empresa que es destinen a l'autofinançament (fons propis) més aquells que són aliens però que no cal tornar-los, com ara les subvencions o les donacions. La part principal d'aquesta massa és el capital; aquesta massa també es pot denominar no exigible.

• Patrimoni.- Conjunt de béns, valors i crèdits que posseeixen una persona o una institució. Béns que una persona hereta dels seus ascendents.

• Patró.- Mecanisme pel qual els països efectuen els pagaments internacionals i equilibren la balança de pagaments (antigament s’usava el patró or).

• Patró -ona.- La persona,individual o col·lectiva, que és propietària o contractista d'un comerç o d'una indústria, on hi ha obrers que treballen.

• Pèrdua.- Resultat comptable negatiu.

• Període d'explotació.- Temps que es preveu com a necessari des de la realització d'una inversió productiva fins a la seua recuperació.

• Pesseta.- Unitat monetària de l'estat espanyol fins l’adopció de l’euro.

• Pla econòmic.- Conjunt de disposicions preses amb vista a l'execució d'un projecte que interessa una activitat econòmica.

• Plusvàlua.- Diferència entre el valor incorporat a la producció pel treball i el valor retornat als treballadors enforma de salari.

• Poder adquisitiu.- Quantitat de béns o de serveis que es pot adquirir amb una determinada quantitat de diners.

• Pressió fiscal.- Relació entre els impostos que han estat recaptats i la renda nacional.

• Pressupost.- Còmput anticipat de les despeses i els ingressos d'una unitat econòmica o entitat per a un període de temps determinat. Quantitat de diners destinada per a una finalitat concreta.

• Pressupost públic.- Document que recull els ingressos i les despeses que tindrà una entitat pública durant un període determinat (generalment anual).

• Prestador.- En un contracte de préstec, és la persona que deixa els diners.

• Prestatari.- En un contacte de préstec, és la persona que rep els diners.

• Préstec.- Contracte segons el qual una persona o entitat social rep d'una altra una quantitat determinada de diners,amb la condició de retornar-los en uns terminis i unes condicions preestablerts.

• Preu.- Valor en què és estimat un objecte qualsevol.

• Prima.- Suma que, en certes operacions de borsa, el comprador paga al venedor pel dret d'anul·lar el contracte. Excedent del preu de cessió d'un valor sobre el nominal. Quantitat que constitueix un sobrepreu, comissió, premi, etc.

• Prima de risc (o premi per risc).- Remuneració addicional que s'ha d'oferir a un inversor per tal induir-lo, premiar-lo, perquè inverteixi en un projecte arriscat en lloc de restar en una inversió segura.

• Producció.- Conjunt d'activitats humanes acomplertes mitjançant la utilització de recursos naturals i mitjans de producció per tal d'obtenir béns que satisfacen les necessitats humanes.

• Producte.- Resultat del procés productiu. Agregat que indica el valor total dels productes finals elaborats en un estat, o a qualsevol altre àmbit territorial, durant un temps determinat, normalment un any.

• Producte Interior Brut(PIB) .- Agregat que coincideix amb el PNB, prèvia deducció del produït pels factors estrangers situats a l'interior.

• Producte Nacional Brut (PNB) .- Valors a preu de mercat dels béns i serveis finals produïts en un estat durant un període de temps determinat.

• Producte Nacional Net (PNN).- Valor a preus de mercat de la producció neta d'un estat en un període de temps determinat.

Q

• Quadre de finançament.- Estat comptable que s'utilitza com a instrument d'anàlisi financera. També es coneix amb el nom d'estat d'origen i aplicació de fons (EOAF).

• Quitament.- Acció de quitar un deute, de pagar-lo o d'alliberar-lo.

• Quitança.- Quitament. Escrit en el qual hom reconeix el dret a cobrar un deute, quita o “finiquito”.

• Quitar.- Lliurar d'una obligació pecuniària. Rescabalar, pagar prou per compensar una despesa feta.

• Quota.- Part de pagament que toca a cadascú. En el comerç internacional, mesures que limiten directament la quantitat de béns o serveis que es poden exportar o importar.

R

• Rebut.- Escrit signat en què hom reconeix haver rebut d'algú diners o una altra cosa.

• Recaptar.- Percebre drets, impostos.

• Recessió.- Fase del cicle econòmic caracteritzada per una disminució de l'activitat econòmica.

• Reconversió.- Procés a través del qual l'estructura productiva d'un estat, o d'un sector econòmic concret, s'adapta a una nova tecnologia, a un nou context social, etc.

• Recuperació.- Etapa del cicle econòmic que enllaça la contracció amb l'expansió o prosperitat.

• Recursos.- Disponibilitats totals en béns produïts o recursos naturals de què disposa una empresa per portar endavant les activitats econòmiques.

• Recursos d'altre (o de tercers o aliens).- Recursos aportats per persones estranyes als propietaris o socis d'una empresa, per al seu finançament, normalment exigibles a un cert termini.

• Recursos econòmics.- Disponibilitats en béns produïts o recursos naturals, amb què compta un individu o una comunitat,susceptibles de ser utilitzats en activitats econòmiques diverses o en la satisfacció directa de necessitats humanes.

• Recursos propis.- Recursos constituïts per aportacions dels propietaris de l'empresa, per beneficis no distribuïts, o per determinades provisions i previsions, els quals financen normalment part de l'actiu fix de l'empresa.

• Rèdit.- Compensació dinerària deguda a la pèrdua de disponibilitat d'un capital durant un període de temps determinat.

• Reembors.- Restitució d'una quantitat a qui prèviament l'havia desemborsada. Cobrament, per part del creditor, de la quantitat desemborsada. En canvi, el contra reembors és la forma de compravenda diferida en qual es paga en rebre la mercaderia objecte del contracte.

• Reemborsar.- Pagar el que es deu en efectiu.

• Reestructuració.- Procés d'adequació d'un sector productiu, amb una nova combinació de factors, per obtenir més productivitat.

• Reexportació.- Exportació de mercaderies prèviament importades, que no han pagat drets duaners, després de ser sotmeses a una certa elaboració.

• Registre Mercantil.- Conjunt de departaments que depenen de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia, i té com a objecte la inscripció dels empresaris, la legalització dels seus llibres i el dipòsit i la publicitat dels documents comptables.

• Reintegrament.- Devolució que es fa al tresor públic de quantitats pagades per aquest o que no foren ingressades per diferents motius.

• Renda.- Allò que s'obté com a conseqüència de la propietat d'un actiu material o financer, per unitat de temps.2.renda fiscal Avaluació de l'oscil·lació del patrimoni d'una persona física o jurídica en un interval de temps donat, que serveix per a calcular la base imposable de determinats valors.

• Rendibilitat.- Qualitat de rendible. Representació de la relació entre un capital invertit i els rendiments nets que proporciona.

• Rendible.- Que té rendibilitat.

• Rendiment.- Resultat que es deriva de l'actuació pròpia d'una determinada unitat econòmica referida a un cert període. Retribució que hom percep per un capital invertit.

• Retenció.- Suspensió total o parcial del pagament del sou per tal de satisfer-hi algun deute o un impost.

• Riquesa.- Conjunt de béns econòmics disponibles pera un subjecte o una societat.

• Romanent.- Beneficis d'una empresa que després de la distribució d'aquells resten pendents d'aplicació.

• Ròssec.- Paga o renda vençuda i no cobrada, endarreriment.

S

• Salari.- Rendes rebudes pel treballador en contrapartida al seu treball.

• Saldar.- Satisfer d'un compte allò que resta apagar.

• Saldo.- Diferència en un compte entre el dèbit i el crèdit.

• Sanejament.- Acció de dur a terme operacions reals o comptables encaminades a obtenir grans beneficis, ja siga a curt o a llarg termini.

• Sistema econòmic.- Conjunt coherent de relacions capaç d'explicar els objectius i els mitjans de l'organització econòmica total de la societat.

• Sistema fiscal.- Conjunt d'instruments establerts per l'administració per regular l'obtenció de recursos provinents, en especial, de la recaptació d'impostos.

• Societat de capital risc (SCR).- Empresa que té per activitat aportar finançament per a la creació d'empreses, per a la seva expansió o per desenvolupar un nou projecte.

• Solvència.- Capacitat de l'empresa de fer front als deutes amb la garantia del seu actiu. Indicador de la capacitat econòmica d'una persona o entitat social.

• Sou.- Salari (derivat de sal). El jornal (derivat de jorn) equival al salari d’un dia.

• Subhasta.- Sistema de venda pública consistent a atorgar una cosa al millor postor.

• Subjecte econòmic.- Persona individual o organisme col·lectiu que constitueix un centre o una unitat de decisió respecte a les qüestions econòmiques.

• Subjecte passiu.- Persona natural o jurídica que segons la llei queda obligada a complir les prestacions tributàries i les obligacions materials i formals. Aquesta persona pot ser, a vegades, el contribuent.

• Subsidi.- Ajut econòmic concedit, normalment amb caràcter oficial, per a subvenir a determinades necessitats,individuals o col·lectives.

• Subvenció.- Ajuda econòmica (pública o privada) concedida a activitats o institucions determinades.

• Suspensió de pagaments.- Situació d'insolvència transitòria d'un comerciant, legalment inscrit en el registre corresponent.

T

• TAE.- Taxa Anual Equivalent. És el tipus anual efectiu que assenyala de forma precisa el cost del diner en una operació de crèdit. Inclou el tipus d'interès nominal, més les comissions i altres despeses que ha de pagar el client a l'entitat com a contraprestació pel crèdit rebut o els serveis inherents, més el recàrrec resultant de la freqüència de pagament d'interessos.

• Talonari.- Llibre o quadern que conté xecs, numerats correlativament, que les entitats financeres lliuren als seus clients per poder fer retirades de fons.

• Targeta de crèdit.- Petit full rectangular, generalment de matèria plàstica, emès per una entitat financera, que s'utilitza per fer pagaments, sense necessitat de fer-ne efectiu l'import immediat.

• Tarifa.- Preu estipulat, presentat generalment enforma de taula o catàleg, per determinats serveis, drets a pagar,impostos, etc.

• Taxa.- Preu, import, mesura o percentatge en què es taxa alguna cosa.

• Taxa de canvi.- Preu d'una divisa estrangera en termes de la unitat monetària nacional.

• Taxar.- Fixar, per part de l'autoritat, el preu o límit a què s'ha de vendre una mercaderia, i també l'import d'un dret a percebre.

• Termini.- Cadascun dels pagaments parcials que es fan a temps fixats fins a completar una suma a pagar.

• Termini d'amortització.- És el període establert en un préstec per la seva total devolució.

• Tipus de canvi.- Preu relatiu de les monedes. Preu de la moneda d'un país expressat segons la moneda d'un altre país.

• Tipus d'interès nominal.- És el tipus d'interès que figura en els contractes de finançament o inversió. Expressa els interessos meritats en el període d'un any, encara que el contracte pugui tenir una duració inferior o superior.

• Tipus d'interès.- És el preu del diner, és a dir, el preu que cobra un creditor per prestar, i paga un deutor per rebre, una certa quantitat de diners durant un determinat període de temps. Generalment s'expressa en percentatge i fa referència a un període de temps.

• Títol.- Document que estableix la propietat d'un actiu financer o material.

• Tràfic.- Comerç, activitat desplegada en l'intercanvi de mercaderies entre països, poblacions o individus.

• Transferència.- Operació a través de la qual s'efectua un traspàs de fons d'un compte bancari a un altre.

• Tresor públic.- Cabals de què disposa l'estat,erari.

• Tribut.- Impost, contribució. forma de concentració empresarial. La fusió de diverses empreses, els components de les quals perden totalment llur independència productiva, comercial i jurídica, tot convertint-se en socis posseïdors d'accions segons el valor de llurs empreses respectives. 
• Trust.- Forma de concentració empresarial o fusió de diverses empreses, els components de les quals perden totalment llur independència productiva, comercial i jurídica, tot convertint-se en socis posseïdors d'accions segons el valor de llurs empreses respectives.

U

• Unió Europea.- Unió de 28 països europeus (2013) amb l’objectiu de dissenyar una futura unió política que puga competir amb els Estats Units, el Japó i les potències emergents.

• UTE.- Unió temporal d'empreses.
V

• VAB.- Valor afegit brut

• Vaga.- Aturada col·lectiva de la faena que fan els assalariats o treballadors per obtenir alguna reivindicació (millora de sou, de condicions de treball, etc.).

• Val.- Document estès a favor d'una persona on es fa constar l'obligació que contrau el qui signa de pagar una determinada quantitat dins el termini fixat.

• Valor.- Qualitat de determinats béns equiparats a una certa quantitat de diners. Títols representatius de participació en els havers d'una societat, de quantitats prestades, de mercaderies, de serveis, etc.

• Valor afegit.- Conjunt de remuneracions (valors, beneficis, interessos, etc.) generades en la realització de l'activitat productiva.

• Variable econòmica.- Cadascun dels elements mesurables canviants emprats per a descriure els fenòmens econòmics i les seues relacions.

• Valor residual.- Aquell que tindrà l'immobilitzat al final de la seva vida útil.

• Venal.- Destinat a ser venut,susceptible de ser adquirit amb diners. Dit del valor comercial d'un objecte.

• Venciment.- És la data de pagament d'una obligació financera.

• Venda.- Xifra de negocis i, en general,del nivell d'activitat d'una empresa.

• Venda a dipòsit.- Transferència de mercaderies a algú, condicionant-ne el pagament efectiu a una posterior venda a tercers.

• Vendre.- Oferir un gènere o una mercaderia per a qui en vulga comprar (sentit figurat). Transferir alguna cosa a algú a canvi d'una quantitat de diners.

• Volum de negoci.- Total de transaccions comercials efectuades durant un exercici econòmic.

X

• Xec.- Document de crèdit (anomenat també taló) pel qual el titular d'un compte bancari dóna una ordre de pagament al banc de la totalitat o d'una part dels fons que tinga disponibles en el compte. Títol de crèdit expedit a càrrec d'una institució de crèdit, que conté l'ordre incondicional de pagar una suma de diners a la vista, al portador, o a l'ordre d'una persona determinada. Ordre de pagament dirigida a una entitat financera, contra els fons de la persona que el gira. L'ordre de pagament pot ser nominativa o bé al portador.

• Xec barrat.- Xec que travessen dues ratlles paral·leles i que només pot ser cobrat ingressant-lo en un compte bancari.

• Xec confirmat.- Xec que el banc lliurat registra o confirma mitjançant una declaració escrita en el mateix document o acreditant l'existència de fons per atendre'n el pagament.

• Xec en descobert.- Xec que no es pot fer efectiu per manca de provisió de fons en el compte.

Y

• Yen.- Moneda de curs legal al Japó des del 1871 (en valencià, ien).

Z

• Zona franca.- Zona de lliure comerç o un territori delimitat d'un país on es gaudeix d'alguns beneficis tributaris, com ara el no pagament de drets d'importació de mercaderies o el no cobrament d'alguns impostos.

• ZUR.- Zona d’urgent reindustrialització


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes