21 de febr. 2014

TEMA 7.- L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA (3 ESO)

Totes les coses que consumim són producte del treball humà. El menjar amb què ens alimentem, les cases on vivim, els vestits que ens posem, els serveis de què gaudim..., són resultat de les diverses activitats fetes per homes i dones. El conjunt d'activitats destinades a l'obtenció de béns o serveis per a satisfer les necessitats de l'ésser humà és el que coneixem com a activitat econòmica. L'activitat econòmica es desenvolupa en tres fases: la producció, la comercialització i el consum. Amb l'activitat econòmica les persones obtenim els recursos necessaris per a viure. L'organització econòmica de les societats és un factor fonamental per a conéixer l'estructura de la població, els seus moviments, les seues característiques, els seus gustos i el seu grau de benestar.

1. El funcionament de l’activitat econòmica
• Les activitats econòmiques intenten satisfer les necessitats de les persones mitjançant la producció de béns i la prestació de serveis.
• La producció de béns combina els recursos naturals, la tècnica i el treball. Els béns produïts poden ser:
– Béns de consum o finals: satisfan directament les necessitats dels consumidors.
– Béns de producció o intermedis: són les màquines, eines, etc., que s'utilitzen per a produir altres béns de consum.
• La prestació de serveis inclou, per exemple, la sanitat, els transports, l'educació…
• La comercialització consisteix en la distribució i la venda dels béns i dels serveis produïts.
Aquesta comercialització es pot fer a través de la venda a l'engròs (a comerciants i a empreses) o la venda al detall (al públic).
• El consum és la compra de béns i serveis que permeten a les persones satisfer les seues necessitats. Els béns poden ser no duradors (els aliments) o duradors (els automòbils).

2. Els factors de producció
• Els tres factors necessaris per a produir béns o serveis són: recursos naturals, treball i capital.
• Els recursos naturals són les matèries primeres necessàries per a obtenir béns. Els recursos naturals són escassos i n'hem d'evitar la sobreexplotació.
• El treball és l'activitat humana que serveix per a produir béns i serveis, així com per a satisfer les necessitats de la població. Pot ser de dos tipus:
– La majoria de la població treballa per compte d'altre (per a una empresa o per a l'Administració).
– També existeix el treball autònom (per compte propi).
• Els recursos que s'utilitzen per a produir constitueixen el capital. Pot ser capital físic (terrenys, maquinària, matèries primeres…), capital humà (empresaris, treballadors…) o capital financer (els diners necessaris per a començar el procés de producció).

3. L'economia de mercat
• El sistema econòmic que predomina en el món actual és l'economia de mercat (capitalisme).
• L'economia de mercat es basa en la llei de l'oferta i la demanda, que afirma que el punt d'equilibri entre els preus i la quantitat de productes venuts no és fix, sinó que fluctua segons les circumstàncies.
• El preu d'un producte depén de la quantitat que se n'ofereix (oferta) i dels compradors que el volen (demanda).
• La publicitat i la propaganda també poden modificar l'oferta i la demanda, fent augmentar la demanda i provocant un increment dels preus.
• El mercat és el lloc on es compren i es venen béns i serveis, és a dir, mercaderies.
Els venedors volen obtenir el màxim benefici dels seus productes, i els compradors intenten satisfer les seues necessitats amb la menor despesa.

4. Els agents econòmics
• Els agents econòmics són les persones, els grups o les institucions que fan funcionar l'economia.
Els principals agents són les famílies, les empreses i l'Estat.
• Les famílies dediquen una bona part dels seus diners (obtinguts amb el treball dels seus membres) a comprar béns i serveis per cobrir les seues necessitats.
• Les empreses produeixen i comercialitzen els béns i els serveis que s'ofereixen al mercat. La diferència entre el cost d'aquests productes i el preu de venda és el benefici.
• Les empreses es classifiquen segons el nombre d'empleats i el volum de negoci en petites, mitjanes i grans empreses o multinacionals. També es classifiquen segons el sector d'activitat (primari, secundari o terciari).
• El sector públic és el conjunt d'activitats i iniciatives econòmiques i socials que fa l'Estat, orientades a oferir serveis públics i prestacions socials. Aquestes activitats es paguen amb els impostos recaptats als ciutadans.

5. El mercat laboral
• El mercat de treball està constituït per l'oferta i la demanda de treball.
• La població activa la formen les persones ocupades a produir béns i serveis, incloent-hi les que estan en l'atur o les que busquen faena per primera vegada.
• L'activitat econòmica de les persones varia, en part, segons el sexe. Hi sol haver desigualtat entre homes i dones en relació amb l'índex d'ocupació, el salari i la possibilitat d'obtenir càrrecs de responsabilitat.
També depén del sector en què treballen. El sector terciari és el que ocupa més persones i el primari és el que genera menys llocs de treball.
• L'automatització de la producció i la deslocalització d'empreses poden produir un augment de l'atur.
• Els sindicats són associacions per a la defensa col·lectiva dels drets dels treballadors. Els empresaris també creen organitzacions empresarials per defensar els seus interessos.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes