14 de jul. 2011

CALENDARI ESCOLAR 2011-12

(cliqueu per ampliar-lo)


Conselleria d’Educació.- RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2011/2012. [2011/5167]

L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d’Idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, resolc:

Primer
Les activitats escolars del curs acadèmic 2011/2012 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 8 de setembre de 2011 i finalitzaran el 22 de juny de 2012.
2. En Educació Secundària Obligatòria, s’iniciaran el 14 de setembre de 2011 i finalitzaran el 22 de juny de 2012.
3. En Batxillerat, s’iniciaran el 14 de setembre de 2011 i finalitzaran el 22 de juny de 2012.
4. En el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 26 de setembre de 2011 i finalitzaran el 22 de juny de 2012.
5. En el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 14 de setembre de 2011 i finalitzaran el 8 de juny de 2012.
6. En Ensenyances Artístiques, d’Idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 26 de setembre de 2011 i finalitzaran el 20 de juny de 2012.

Segon
1. L’alumnat que curse primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en centres que, de forma provisional, impartisquen estes ensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l’apartat anterior.
2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.
3. Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.
4. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua
oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta completa.

Tercer
1. En el present curs escolar les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 862 i 872 hores lectives.
2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.021 i 1.033 hores lectives.
3. En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.
4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents.
5. Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.
6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles oficials d’Idiomes i les escoles Superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor.

Quart
Els períodes de vacances del curs 2011/2012 seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012, ambdós inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 5 al 16 d’abril de 2012, ambdós inclusivament.

Quint
Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
1 de novembre, Dia de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Immaculada Concepció
19 de març, Sant Josep
1 de maig, Festa del Treball

Sext
Les proves extraordinàries del curs 2010/2011 del mes de setembre, hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 7 de setembre de 2011, data en què se n’entregaran les qualificacions.

València, 26 d’abril de 2011.– El director general d’Ordenació i Centres Docents:
Rafael Carbonell Peris.
.................................................................................


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes