28 d’oct. 2008

03. La ciutat medieval1.- L'APARICIÓ DE LA CIUTAT I EL SEU PAPER A LA SOCIETAT FEUDAL.-
La comercialització dels excedents agraris als "burgs" o barris nous de les ciutats va permetre certa especialització en el camp, la divisió del treball, l'augment de la circulació de moneda, del consum i dels objectes de luxe.1.1 La ciutat, centre comercial i artesà.-
El desenvolupament dels intercanvis comercials va comportar:

a) L'adopció de sistemes monetaris: gros, croat de plata, florí d'or, Taules de Canvi (Aragó); maravedí, ducat venecià (Castella).

b) Novetats a les tècniques comercials: difusió de pràctiques mercantils (lletra de canvi, comptabilitat, assegurances) i aparició de societats mercantils (commenda italiana, companyia...).

c) La millora dels mitjans de transport: sobretot dels marítims (coca), restauració de les velles calçades romanes (Camí de Sant Jaume), desenvolupament de les vies fluvials (Guadalquivir i Ebre).

d) L'aparició dels gremis: concentració de la mà d'obra artesana a les ciutats.1.2 Les ciutats castellano-lleoneses:
Aglomeracions d'agricultors-pastors, centres religiosos o administratius, dominades per la noblesa ramadera, sense interès pel desenvolupament de la indústria tèxtil. Importaven productes manufacturats i exportaven productes agraris en les seues fires anuals (escassa presència dels gremis).
-Segles XI-XIII: nucli de ciutats del camí de Sant Jaume.
-Segles XII-XIII: la monarquia (Alfons VIII) va potenciar els ports del cantàbric a causa de la ruta incipient de la llana castellana (cap als Països Baixos) o del peix i del vi. Lleó continuarà sent la capital més important (segle XIII).1.3 Les ciutats de la Corona d'Aragó:
Una artesania important va provocar l'aparició d'una burgesia rica a les ciutats (alliberades del domini nobiliari) que, al capdavall, forçaria la monarquia a fer una política militar expansiva sobre les rutes comercials (expansió pel Mediterrani).

-Ciutats comercials: la desaparició de la frontera amb Al-Àndalus a mitjan segle XIII van estimular l'expansió mercantil, l'aparició d'un aparell corporatiu de comerciants i d'una legislació important recolzada pels privilegis reials: pau i treva del codi dels USATGES (Barcelona), normes de navegació comercial (Universitat dels Prohoms de la Ribera), etc.

-Ciutats menestrals o artesanes que desenvolupen tres importants indústries: la tèxtil (Barcelona, Perpinyà, Lleida, Montpeller, Osca, Jaca, València...), la siderometal.lúrgica (forja de metalls: La Farga, Vallferrera i d'altres contrades dels Pirineus) i la de construccions navals (amb drassanes a Barcelona, València, Mallorca i als principals ports mediterranis de la Corona d'Aragó).

Aquesta indústria artesana es desenvolupava als obradors (edificis de treball) que es concentraven al carrer propi del seu ofici: els menestrals es van organitzar en confraries (segle XII, de caràcter religioso-benèfic amb personalitat jurídica) i, més tard, en gremis (finals del segle XIII, associacions de mestres de diferents oficis: sastres, teixidors, pelleters, fusters) quan Barcelona té 30.000 habitants.Al començament de la Baixa Edat Mitjana (segle XIII) ens trobem davant una societat teocràtica i feudal on la cultura, per tant, es refugia a l'Església i, sobretot, als monestirs. Però, fins el segle XV (Renaixement), s'anirà evolucionant ràpidament cap a una cultura cada vegada més humanista, més urbana, més burgesa, més laica, etc. tot tenint en compte que la teocràcia, el feudalisme o el món rural seguiran sent dominants...2.-SEGLE XIII: L'ADAPTACIÓ A LA CIUTAT I LA INTERVENCIÓ DE LA MONARQUIA.-
a) Decadència dels ordes monàstics... ja que només els ordes militars es van aprofitar de la fase expansiva de la Reconquesta

b) Aparició de la ciutat.. i adaptació de l'Església a ella: el monestir (rural) és substituït pel convent (urbà).

c) Enfortiment del poder monàrquic.. intervenció de la monarquia en l'Església per mitjà del dret de patronat (proposant persones per ocupar càrrecs eclesiàstics).3.-SEGLES XIV-XV: ENTRE LA CRISI I LA REFORMA.-

3.1 Repercusions de la crisi en l’Església:

a) Va intensificar la lluita per les fonts d'ingressos.

b) Trencament de la vella moralitat davant els estralls de la pesta negra: urgència de viure el present.

c) Relaxament de l'estament eclesiàstic: enriquiment, crisi del celibat, absentisme.

d) Crisi de prestigi: desterrament d'Avinyó (1309-1377) i Cisma d'Occident (1378-1417, amb l'estada del Papa Lluna a Peníscola i renúncia de Climent VIII a Sant Mateu).
3.2 Mesures per superar la crisi:

a) Intensificació del domini senyorial: creació de grans seus episcopals (Toledo, Girona).

b) Defensa dels seus privilegis: econòmics i jurisdiccionals.

c) reforma espiritual (1375-1425): "Devotio moderna" amb intensificació d'una predicació de tarannà apocalíptic entre els dominicans (Sant Vicent Ferrer) que va aconseguir que no arrelaren les heretgies europees.4.- LA CULTURA URBANA MEDIEVAL.

4.1.-La literatura monàstica-cavalleresca i les llengües romàniques:
- Segle XIII.- Obres de caire monacal cavalleresc: Libro de Alexandre, obra de Berceo, Poema de Fernan González i obres de la cort d'Alfons X "El Savi" (Castella, que inclús arribà a redactar una legislació universitària inclosa a "Las Partidas") amb poesia lírica en gallec ("Las Cantigas"); Ramon Llull (en català).
4.2.- La secularització de la cultura: les universitats

a) La secularització de la cultura amb el trencament del monopoli religiós de la Teologia de l'Alta Edat Mitja: facultats d'art, filosofia, dret, medicina.

b) La corporativització de l'ensenyament en mans de professors laics: apareixen les universitats de Coïmbra (1208), Palència (1212), Salamanca (1218), Lleida (1300), Perpinyà, Osca, Barcelona (del segle XIV).4.3.-Cap a una mentalitat burgesa cortesana: l’expressió literària:

a) Substitució de temes religiosos per temes profans (amorosos, de cavalleries, etc.)

b) Relaxament moral (Francesc Eiximenis)

c) Ganes de viure (Arcipreste de Talavera).

d) Crítica dels privilegiats (Arcipreste de Hita, Anselm Turmeda).

e) Desig de fama i de passar a la història (Jorge Manrique, cròniques d'Hernando del Pulgar, B.Desclot i R.Muntaner).

f) Accentuació del mite cavalleresc (Joanot Martorell).

g) Exaltació de la monarquia (Juan de Mena, Bernat Metge).

h) Gust per la poesia lírica popular (Romancero) o aristocràtica (marqués de Santillana, Ausiàs March).

Es tracta d'una cultura literària amb poca base científica (amb escasses incursions pseudocientífiques: estudis d'astronomia d'Alfons X o de medicina d'Arnau de Vilanova). Només destaca el treball cartogràfic del nucli judeohispànic de Palma de Mallorca (portolans) i de l'escola portuguesa de Sagres: mapes de Jafudà Cresques.L'art Gòtic
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: gòtic arquitectura)5.- L'ART GÒTIC.-

L'art Gòtic es desenvolupa al món cristià relacionat amb Roma des de la segona meitat del segle XII fins el primer terç del segle XVI. S'anomena gòtic com equivalent a "nòrdic" i "bàrbar". Contribueix al seu desenvolupament l'increment del moviment comunal i del comerç, deixant d'ésser art monàstic, com el romànic, per a convertir-se en l'expressió del gran esperit religiós de la ciutat de la Baixa Edat Mitjana. La maduresa del gòtic peninsular es concentra a les tres catedrals que es van començar a construir al segle XIII: Burgos, Toledo i Lleó.5.1 L'arquitectura.-
Els elements essencials de l'arquitectura gòtica son la volta de creuer i l'arc apuntat o d'ogiva.
Aquest tipus de volta té la característica de concentrar tot el seu pes en punts determinats; gràcies a tot açò els murs del romànic desapareixen donant lloc a grans finestrals que els artistes cobriran amb vitralls de variades policromies.
El pes de la volta es trasllada per mig dels arcbotants als contraforts. Les voltes descansen sobre altíssims pilars que decoren cadascuna de les cares amb grups de columnes adossades. I una altra característica de l'arquitectura gòtica és el rosetó o rosassa, decorat amb traces geomètriques que es completen amb vitralls.
Aquestes rosasses es situen, generalment, sobre portes i finestres emmarcades per arcs apuntats.Per una altra banda, l'arquitectura gòtica valenciana té una personalitat pròpia dins de l'escola catalano-aragonesa, diferenciant tres fases en la seua evolució:

a) "Primitiva".- Construcció d'esglésies d'una sola nau coberta amb sostrades de fusta suportades per arcs sense pilars laterals.

b) "Parroquial".- Fase en que les esglésies són d'una planta de creu basilical (llatina), amb capelles laterals entre els contraforts i voltes de creueria nervada, que són dues de les característiques del gòtic valencià (Borriana, S.Mª de Castelló).

c) "Temples plurinaus" o fase en la que es construeix la catedral de València, en la que destaca la Porta dels Apòstols coronada amb una gran rosassa i la seua torre de les campanes o Miquelet, de planta octogonal i terrassa plana.
5.2 L'escultura.-
L'escultura gòtica naix amb un concepte distint de la romànica, ja que mentre aquesta darrera és totalment deshumanitzada, l'escultura gòtica es fa pensant en l'home.

L'escultor torna els seus ulls a la natura i intenta copiar-la tal com és. Quan es representa la iconografia cristiana, tan el Crist com la Verge apareixen com éssers humans que viuen moments d'alegria i felicitat, o de tristesa i dolor.

Els conjunts més acabats, però, de l'escultura gòtica són les portalades de les catedrals, desenvolupant ací els temes iconogràfics amb la màxima claredat compositiva.

Després de les portalades són els relleus dels trascors i, sobretot, les estàtues a les capelles funeràries, les que segueixen en importància: la Virgen Blanca (Lleó), el retaule de la cartoixa de Miraflores (Burgos) o el sepulcre de Pere el Cerimoniós (monestir de Poblet).

Són abundants en aquesta època (XIII-XV) les reproduccions de Verges amb el Nen Jesús que es caracteritzen pel seu naturalisme i expressió amable (Mare de Déu de Nules).

Una altra modalitat són les urnes menudes i els sepulcres. També són de destacar les figures de la porta de les Verges a l'església gòtica de Morella, així com les creus de terme, o peirons treballats en pedra, tan abundants a les comarques valencianes.5.3 La pintura.-
La particular i pròpia estructura del temple gòtic, que presenta molt pocs espais per a la pintura mural, fa que aquesta trobe refugi als vitralls i als còdex en miniatura ("Las Cantigas") on es desenvolupa la pintura gòtica de la primera època. Més tard seran els retaules els que acapararan l'atenció dels pintors (Morella, Sant Mateu, Sogorb, Borriana, Vila-real o València..).

================================================ANNEX

Enllaç a l'obra de Francesc Eiximenis:
Edició facsímil del Regiment de la cosa pública
i a un estudi sobre aquesta en castellà:
FRANCESC EIXIMENIS:
milenarismo, franciscanismo y la ciudad - república de la cristiandad
La consolidación de un proyecto de ciudad conforme a la utopía cristiana (1499-1504) tuvo por emblema principal la ciudad de Granada reproyectada por la cristiandad a semejanza de la Valencia de Eiximenis.

A pesar de la evidente contribución de la obra aristotélica al proceso de elaboración del modelo urbano de ciudad jurisdiccional, la obra teórica más importante publicada en época de los Reyes Católicos es el Regiment de la cosa publica, capítulo perteneciente a la enciclopedia Dotzé del crestià o regiment dels homens e de les dones (1384-1385). Este texto permitió restituir la importancia de las actividades comerciales como verdadera expresión de la actividad pública, en un momento histórico condicionado por la persecución a los judíos y en general a las herejías. El texto de Eiximenis representaba la aplicación de las tesis franciscanas sobre la misión de los pobladores en la ciudad de la cristiandad.

Obra del franciscano de origen gerundense Francesc Eiximenis (1340?1409), es una pieza clave que culmina el proceso de elaboración teórica sobre la ciudad a finales del siglo XIV. Eiximenis, es un personaje representativo de la crisis de poder que vivió la Iglesia en el siglo XIV, y de la creación de las órdenes mendicantes, y especialmente del papel asumido en la reforma de la ciudad bajomedieval por los franciscanos. Su actividad desarrollada en el reino de Valencia constituye una experiencia singular. Entre 1383 y 1408, llamado por los jurados valencianos, desarrolló una intensa actividad en esta ciudad, incluyendo propuestas regularizadoras para su trama. Su obra de mayor repercusión para la cultura urbanística española, el Dotzé del Cretià (13815), es una enciclopedia cristiana para laicos, que debía contar con trece volúmenes, aunque quedó inacabada. El decimosegundo, en su parte tercera titulada Regiment de la cosa publica que cuenta con una edición de 1927, fue publicado por primera vez en 1484 en Valencia, y poco después, en 1499, en un momento crucial de la discusión sobre la ciudad en época de los Reyes Católicos. Recoge según la sistemática escolástica, y enriquecida con frecuentes citas eruditas, una imagen de esa ciudad de perfección, según la idea de La ciudad bella, noble y bien ordenada. Esa imagen es formalmente regular. Un cuadrado expresa Quina forma deu haver ciutat bella e be edificada, y recurre una vez más a principios regularizadores vitrubianos, como fórmula para garantizar un reparto equilibrado de la sociedad y de las actividades económicas en la ciudad. Este concepto del urbanismo regido por el ornato y la belleza, es central en toda la jurisprudencia occidental, hasta la aparición de las ordenanzas higienistas desde finales del siglo XIX [3] . Las ciudades cristianas deben manifestar la justicia, la virtud y el orden a través de formas representativas de estos valores. El texto adquirió el carácter de doctrina en las acciones desarrolladas en Valencia, y seguramente inspiró algunas iniciativas posteriores. La defensa de una forma como expresión de valores morales entraña una concepción utópica en la que la cristiandad asume una superioridad de tintes ejemplificadores. Torres Balbás recoge la descripción en versión castellana:«Su planta ha de ser cuadrada, de mil pasos de lado; en el centro de cada uno de éstos se abrirá una puerta principal, flanqueada por dos más pequeñas, fortalecidas como las de los castillos; las esquinas estarán igualmente fortificadas. De puerta a puerta, dos anchas calles la dividirán en cuatro cuarteles, cada uno de los cuales tendrá una hermosa y vasta plaza... En las cerca­nías del cruce de las dos calles mayores se emplazará la catedral; inmediata, una gran plaza con gradas en torno y el palacio episcopal; no se permitirán solaces deshonestos en ella, ni la instalación del mercado ni de la horca para el castigo de los delincuentes. Cada barrio tendrá conventos de frailes mendicantes y parroquias, carnicerías, pescaderías, almudís y varias tiendas. Los hospitales, leproserías, gari­tos, burdeles y desagües de las cloacas deberán emplazarse al lado opuesto a aquel de donde procedan los vientos rei­nantes. Las gentes de idéntica profesión vivirán agrupadas en el mismo barrio; si se trata de una ciudad marítima, las viviendas de los mercaderes, cambistas, etc., ocuparán la parte más cercana al mar; las de los labradores deben de estar junto a la puerta que abra al campo; por todas partes se instalarán los comercios necesarios para la vida cotidia­na. El interior de la ciudad será «bello y deleitoso». Habrá leyes que ordenen las edificaciones y derribos y gentes encargadas de su cumplimiento».

La descripción permite calcular una ciudad de unos 800 metros de lado, que ocuparía una superficie de 65 Ha. Planificada para albergar 1600 viviendas, incluía además los equipamientos religiosos y las instituciones civiles y su servicio, por lo que cabría pensar en una ciudad para 10.000 habitantes. Galantay destacó la importancia de la fecha de su primera edición en 1499, porque permitiría considerar la obra de Eiximenis como una de las piezas claves del ideario de la Monarquía con relación a la fundación de ciudades. Y tampoco conviene olvidar que esa fue la fecha en la que Cisneros programó el trazado de la ciudad de Alcalá de Henares.

Pero, además de su componente funcionalista, la principal incidencia de la obra en la etapa de los Reyes Católicos parece haber sido su abundante caudal de reflexión moralizante sobre el reparto de poderes en la escena urbana. El riguroso estudio crítico realizado por Marías, permite conocer en detalle la articulación teórica de la obra de Eiximenis, y situarla en el contexto de una reflexión religiosa sobre la ciudad también inspirada en la obra aristotélica. El largo estudio dedicado al pensamiento de Aristóteles, y al texto del franciscano Eiximenis aparecen justificados por la inexistencia de una tratadística renacentista de origen italiano en bibliotecas españolas durante el siglo. Así, el concepto de poblar y construir la ciudad, se habría cargado de una significación simbólica y pragmática al mismo tiempo, que es posible verificar en las expresiones habituales de las ordenanzas, normas y documentos referidos a la ciudad durante la época, y habrían tomado como marco de referencia el concepto de ciudad formulado en la obra aristotélica:

«...la mayoría de las condiciones de asentamiento de la ciudad tienen su exacta correlación en la Política de Aristóteles: su situación en llanura para poder dilatarse; su amplitud bastante para su autodefensa, sin campos en el interior de sus muros; cerca de agua, pero mejor sin que la ciudad quede cruzada por un río; sistemas de desagüe («clavergues»); abierta al mar para asegurar el comercio y la comunicación humana; o su orientación preferente hacia levante o mediodía, para protegerse del viento tramontano. Su orientación «astrológica» en función de los signos del zodíaco parte de Ptolomeo y, en cambio, la localización de su entrada principal hacia levante, donde se había situado el Paraíso y de donde procedería la segunda parousía de Cristo (cap. 106), está condicionada por una concepción estrictamente religiosa e incluso visionaria del ideal urbano»Sin embargo, algunos aspectos de su obra, introdujeron nuevos enfoques acerca del concepto de lo público, como esencia de la convivencia urbana. Siendo un texto de reflexión ejemplarizante sobre aspectos morales y religiosos, el principio más revolucionario introducido por la obra de Eiximenis es la concepción funcionalista de la ciudad como un organismo dotado de todas las infraestructuras necesarias para la vida cotidiana. Pero la ciudad material es solamente el escenario donde habita la ciudad transcendente, la comunidad social. La polis, ciudad definida en lo social, es un espacio de convivencia llano, horizontal, que supera las prácticas segregacionistas del urbanismo hispano plenomedieval con sus ghetos, y sus calles especializadas socialmente. Este presupuesto sintetiza la verdadera aportación franciscana, revisionista y utópica en lo social, que prefigura la construcción de un modelo de convivencia preparatorio del cumplimiento de la profecía del advenimiento de la Jerusalén Celestial, en la tercera edad, y en el ámbito de una ciudad que haya alcanzado finalmente la perfección moral. Una ciudad fundada y edificada en honor y gloria de Dios, rigurosamente planificada desde el punto de vista funcional, y equilibrada en los social. Esta ciudad adopta la forma de un cuerpo. Los distintos miembros que configuran un cuerpo humano, desempeñan diversos cometidos, y de la misma manera, diversas personas y oficios, ajustados unos a otros, forman también un cuerpo y una comunidad, que recibe el nombre de república cristiana. Esta república tiene cabeza, que desempeña el gobierno y el juicio (senyoria, término del que procede el seny catalán); los ojos y oídos, los jueces y oficiales; los brazos, los hombres de armas que defienden la república; el corazón, los consejeros; las partes reproductoras los predicadores y enseñantes; las piernas, los menestrales; los pies que cultivan la tierra, los campesinos, que desempeñan su oficio en todas las épocas.

E aquesta composicio aytal, es axi com hun cors humanal, compost de diuersos membres. E axiu diu sant Pau (...) e vol dir que, axi com diuerses membres fan vn cors, qui han diuersos officis, son en lom, axi diuerses persones e officis fan hun cors, ajustats, e vna comunitat, la qual es apellada la cosa publica crestiana (...) que en la cosa publica hauia cap, e aquest es aquell qui ha lo regiment o senyoria; los vlls e les orelles son los jutges els officials; los braços son aquells qui deffenen la cosa publica, ço es, los cauallers e los homens darmes; lo cor son los consellants; les parts generatiues son los preycants e informants; les cuxes e cames son los menestrals, los peus que calciguen la terra, son los pagesos qui la colren e la exesciten per lur offici tostemps.

Eiximenis cumplió un cometido transcendental en Valencia, participando activamente en la defensa de las actividades económicas necesarias al bien común en la ciudad. Como un organismo común, los ciudadanos expresan la superioridad de la vida en comunidad mediante sus diversos cometidos y valores, que enriquecen la cosa pública, y sobre todo mediante el trabajo. Todos los ciudadanos deben trabajar y contribuir a la cosa pública. Pero no todos los oficios son igualmente necesarios. Los regidores, abogados, notarios, deben ser pocos y buenos, porque su abundancia perjudica a la ciudad. Los usureros, reguaters, son malos comerciantes, y deben ser expulsados de la comunidad así como otras actividades peligrosas (quiromancia, brujería, ...), y el vagabundeo, que también debe ser proscrito. Su contribución al debate acerca del concepto de la ciudad permitió superar la condena de las actividades económicas en las que las obligaciones en dinero quedaban sujetas a plazos temporales. Hasta entonces eran consideradas contrarias a la fe, y calificadas de usura, debido a la intervención en ellas del tiempo, categoría sobrenatural perteneciente a Dios. En el Crestià, el mercader es el mejor ciudadano, el que asume el riesgo de las actividades económicas que benefician al bien común, como oficio que garantiza a la república un estado satisfactorio, porque la tierra donde abunda esta actividad, está siempre plena de vida, fértil, y en buen estado. Por eso considera que los mercaderes deben ser favorecidos, y ser considerados un tesoro de la república (Probst, 1917, p. 182). Según esta concepción organicista de la ciudad, de la urbe como escena en la que participan los ciudadanos y tienen lugar las actividades de la nueva república de Dios, cada uno aporta algo a la comunidad, los viejos su consejo y su juicio, los jóvenes su fuerza y vigor, los pobres sus facultades, los ricos sus riquezas,
(...) los vells ab lur consell e seny, los jouens ab lur força e vigor, los pobres segons sa facultat, los richs de lurs riqueses, los homens tots de aço que saben e quels es manat, les fembres lexant folls ornaments, perles e altres arreus per no carregar lurs marits de despeses, los clergues ab lurs oracions continues, los seglars ab armes e ab diuersos altres treballs, fins que la comunitat sia en bon estament (...)

Apoyándose en Filogolus, destaca la contribución de los mercaderes, que
(...) entre los altres officis que posen la cosa publica en bon estament, son los mercaders, car terra hon mercaderia torna e abunda, tostemps es plena e fertil e en bon estament. Per tal los mercaders diu que deuen esser fauorits sobre tota gent seglar del mon, car diu que los mercaders son vida de la terra hon son, e son tresor de la cosa publica, e son menjar dels pobres, son braç de tot bon negoci, de tots affers compliment.

Eiximenis proporcionó una visión renovada sobre la ciudad y las actividades que le son propias, a través de su obra escrita, superando las posiciones del cristianismo tradicional ancladas en el agustinismo defensor de la sacralización de la ciudad. Introdujo las nuevas ideas de Bacon sobre un ideal cristiano de carácter laico, expresadas en el concepto de la república cristiana. Consideró que la forma de la ciudad debía ser proyectada de manera teórica y planificadas sus funciones por intelectuales, anticipando argumentos propiamente renacentistas que más tarde se expresarían en la obra de Alberti. Este posicionamiento sirvió de base a las nuevas estructuras desarrolladas en tiempos de los Reyes Católicos, como base institucional del concepto del Estado, que descansó en la concepción corporativa de la sociedad. La metáfora organicista elaboró un imaginario, en el que el cuerpo místico de la Iglesia alcanzaba su realización a través de la sociedad cristiana habitando en comunidad. La ciudad es finalmente el ámbito donde Dios se hace presente a través de los actos colectivos en los que participan todas sus partes u órganos. De este modo, la ciudad concebida en el momento, desarrolló un sistema formal de carácter simbólico y trascendente, expresado mediante una sucesión de escenas, relacionadas entre sí como imágenes mentales, en las que los conceptos morales y religiosos venían expresados a través de los espacios urbanos y las actividades desempeñadas en ellos.


=================================================

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes