12 de nov. 2014

UNITAT 4.- PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ (1BAH)

La producció de béns i serveis es pot analitzar des de diferents perspectives. Des d'una perspectiva tècnica, produir consisteix a combinar factors productius com a mà d'obra, matèries primeres, màquines, energia o direcció tècnica, seguint uns procediments definits prèviament (tecnologia) i amb la finalitat d'obtenir un producte (béns o serveis).Qualsevol activitat productiva depén de les seues possibilitats de producció, és a dir, dels recursos productius i de la tecnologia disponible.
Les empreses decideixen sobre qüestions relacionades amb la producció de la mateixa manera que les famílies ho fan en matèria de consum. Per a això, les empreses han de respondre a aquestes preguntes: quina tecnologia utilitzar, quina combinació de recursos utilitzar?
Una tecnologia A és més eficient que una altra tecnologia B si és capaç de produir més unitats amb menor quantitat de factors productius. En canvi, l'eficiència econòmica consisteix a seleccionar la més barata de les tecnologies tècnicament eficients


En relació amb la quantitat produïda, els costos poden ser fixos, variables, totals, mitjans i marginals.
Dins de l'empresa, la distribució posa els productes a disposició dels consumidors creant utilitat de lloc, forma i temps.
La diferenciació i classificació de les empreses es fa sota criteris objectius, entre els quals destaquen: l'activitat a la qual es dediquen, la propietat dels recursos productius i l'estructura jurídica.
Els costos fixos (CF) són aquells que no varien si canvia la quantitat produïda. Es corresponen amb el valor dels recursos que són fixos per a l'empresa, com el lloguer del local o les despeses de manteniment de les instal·lacions productives. Els costos variables (CV) són aquells costos proporcionals al nombre d'unitats que es produeixen. Per exemple, les matèries primeres o el consum d'energia. Els costos marginals (CT) són els costos de produir una unitat addicional.
La llei dels rendiments decreixents afirma que si s'augmenta la quantitat d'un dels factors, però la resta es manté constant, la producció total augmentarà de forma cada vegada més lenta fins a deixar de créixer, i fins i tot disminuir.
Les economies d'escala és el nom amb què es coneix el procés que permet a les grans empreses reduir els seus costos unitaris en augmentar la seua producció.

 
Es denomina canal de distribució a qualsevol dels mitjans utilitzats per aconseguir que els productes recórreguen el camí des del productor fins al consumidor. Avui dia són formes de distribució molt esteses: la franquícia, les telebotigues, la venda per Internet i la venda mitjançant màquines automàtiques.
Els components dels que es val una empresa per funcionar a l'hora de produir béns i serveis són els següents: elements humans, béns de capital (fixos i circulants), organització (creació d'àrees especialitzades: aprovisionament, producció, personal, comercial, finançament i inversió i direcció) i un entorn (general i específic).

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes