29 de jul. 2014

UNITAT 1.- LA RAÓ DE SER DE L'ECONOMIA (1BAH)


- El problema bàsic de l'economia és que els béns i serveis són escassos en relació amb les necessitats que han de satisfer, de manera que cal una ciència que estudie com administrar els recursos de manera que es cobresquen totes les necessitats possibles.
- L'economia és una ciència útil en la mesura que ens ajuda a comprendre un món on l'escassetat econòmica és el problema bàsic.
- Com que els recursos són escassos, cal triar entre les diferents alternatives. Però sempre que s'escull es renuncia a les opcions no elegides. A això és al que anomenem cost d'oportunitat. El cost d'oportunitat és allò al que es renuncia al fer una elecció.
- Els béns i serveis són els mitjans amb els quals se satisfan les necessitats. Entre ells, tenen especial importància els béns de capital perquè, encara que no satisfan les necessitats humanes directament, són imprescindibles per produir altres béns i serveis.
- Les activitats humanes que tenen com a finalitat última la satisfacció de necessitats emprant recursos escassos s'anomenen activitats econòmiques. En totes elles és present el cost d'oportunitat. Aquestes activitats són el consum, la producció i la distribució.
- Associat a cadascuna d'aquestes activitats hi ha un agent, és a dir, algú que s'ocupa de consumir, produir o distribuir, i de les decisions depèn la marxa de l'economia.
- Els recursos o factors de producció utilitzats per produir béns i serveis són els recursos naturals, el treball i el capital. Un quart factor podria ser la iniciativa empresarial, activitat necessària per organitzar i coordinar els altres tres.
- Els agents econòmics són tres: les famílies, les empreses i el sector públic, també denominats decisors o protagonistes de l'economia.
- La microeconomia és la part de l'economia que analitza de forma individual als agents econòmics i les diferents relacions entre ells, i la macroeconomia s'ocupa de l'economia en el seu conjunt.
- L'escassetat econòmica és la sensació de manca de recursos en relació amb les necessitats de les persones.
- No s'ha de confondre l'escassetat econòmica amb la pobresa o escassetat física. L'escassetat és universal i relativa perquè existeix en la mesura que la quantitat de recursos disponibles és insuficient amb relació a les necessitats que hi ha.
- La necessitat com el desig de satisfer una mica del que es manca. Les necessitats poden ser primàries o imprescindibles, o secundàries o prescindibles.
- Els béns i els serveis es classifiquen en funció del seu grau d'escassetat, la seva funció, el seu grau de transformació i el seu accés.
- El consum, la producció i la distribució són activitats econòmiques perquè totes elles suposen decidir sobre la satisfacció de les necessitats humanes amb recursos limitats als quals se'ls atribueix un cost d'oportunitat.
- Els factors de producció es classifiquen en recursos naturals, treball i béns de capital (financers i físics).
- Un model econòmic és una representació gràfica simplificada que il·lustra o prediu el comportament d'una realitat molt més complexa.


1.- L'ORIGEN DE L'ECONOMIA
• En els inicis de la humanitat:
- Recursos abundants per satisfer les necessitats de poca població.
- En la mesura en creix la població els recursos es fan cada vegada més insuficients per satisfer les necessitats vitals.
• Conseqüència: Hi ha necessitat de prendre decisions sobre què se satisfà, a qui i amb què, donant origen a la ciència social anomenada ECONOMIA.

2.- LA RAÓ DE SER DE L'ECONOMIA
• La satisfacció de les necessitats essencials de la població mitjançant la utilització eficient de recursos disponibles.
Eficiència: fa relació a l'escassetat o abundància relativa d'un recurs. la eficiència obliga a utilitzar més dels abundants i menys dels escassos, perquè l'abundant es valora poc i l'escàs es valora molt.
Principi de l'escassetat: El abundant és barat, l'escàs és car. Fonamental en la presa de decisions econòmiques perquè és eficient en la mesura que fa servir més de l'abundant i menys de l'escàs per a produir béns i serveis (els costos de producció són els més baixos possibles i la producció total es maximitza)3.- EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ: FI ÚLTIM DE L’ECONOMIA
• Funció de benestar social: conjunt de necessitats a satisfer segons els gustos i preferències de la població.
• Qui la defineix:
- Els consumidors a través de les decisions de compra als mercats. (Economia de mercat)
- L'Estat mitjançant consulta directa a la població (Economia centralment planificada).

4.- ELS QUATRE PROBLEMES ECONÒMICS A RESOLDRE EN TOTA SOCIETAT
• Producció eficient de béns i serveis
• Distribució equitativa del produït
• Creixement de la producció de béns i serveis (sostenibilitat de llarg termini)
• Estabilitat econòmica (créixer sense inflació ni atur)

5.- EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓ
• Gènesi del problema:
- Els recursos per produir són escassos i les necessitats són il·limitades. Sobreprodueixen béns i serveis?
- Els empresaris en les economies de mercat
- L'Estat en les economies centralment planificades
- Els empresaris i l'Estat en economies mixtes.
• La missió dels productors: ser eficients, és a dir, aconseguir el màxim de producte amb els recursos disponibles: terra, capital, mà d'obra, tecnologia, institucions.
• Opcional: contribuir a l'equitat en la distribució del producte.


6.- EL PROBLEMA DE L'EQUITAT DISTRIBUTIVA
• Gènesi del problema:
- Hi ha una distribució natural de potencialitats humanes que no és igual per a tothom.
- El mercat no garanteix equitat en la distribució del producte, perquè distribueix segons l’aportació a la producció i no segons les necessitats.
• Conseqüència.- L'Estat ha d'intervenir per:
- Corregir desigualtats en la distribució de la riquesa material base per a la generació d'ingressos.
- Garantir igualtat d'oportunitats d'accés a la nutrició, la salut, l'educació i altres serveis creadors de potencialitats humanes.
- Transferir ingrés de rics a pobres mitjançant l'aplicació d'una política fiscal que cobre més impostos als rics i gaste més en els pobres.
- Aplicar polítiques macroeconòmiques orientades a fomentar les activitats productives dels pobres (crèdit, assistència tècnica, comercialització).
• Conclusió: El problema de la iniquitat i la pobresa no és un assumpte de caritat sinó de justícia que implica l'orientació de totes les polítiques macroeconòmiques cap a l'assoliment d'objectius mínims en aquest propòsit.

7.- EL PROBLEMA DEL CREIXEMENT ECONÒMIC
• Gènesi de problema:
- La població creix cada dia i es requereixen més béns i serveis per satisfer les necessitats dels nous habitants.
- Hi ha molts dels antics habitants que encara no tenen satisfetes les seues necessitats essencials (pobresa extrema).
• Conseqüència: La producció ha de créixer any a any per evitar que el nivell de vida de la població es deteriore.

8.- EL PROBLEMA DE L'ESTABILITZACIÓ ECONÒMICA
• Gènesi del problema:
- Els mercats no garanteixen l'equilibri perfecte, igual que els comptes fiscals i de comerç exterior.
• L'estabilitat requereix:
- Créixer amb un mínim d'inflació (augment de preus)
- Garantir la plena ocupació del recurs humà (zero atur)
- Equilibrar els ingressos i les despeses de l'Estat (zero dèficit fiscal)
- Equilibrar la balança externa (zero dèficit de comerç exterior)
- Taxa de canvi en equilibri
• Recomanació:
- No sacrificar les metes de creixement, distribució i desenvolupament social en nom d'aconseguir una estabilitat econòmica.
• L'ideal:
- Creixement i desenvolupament en el llarg termini amb estabilització econòmica en el curt termini.
- En última instància, l'important és el benestar de la població i no els indicadors macroeconòmics per bons que siguen.


LA RAÓ DE SER DE L'ECONOMIA

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes